Søs­ken kla­re for lands­lags­opp­drag

Først jub­let Os­kar Sø­dal (21) over ut­ta­ket til hel­gens ro­ver­dens­cup i Lü­zern. Nå er også lille­søs­ter Mat­hil­de (18) klar for junior-vm.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Det er utro­lig gøy. Os­kar er et stort for­bil­de for meg, og å se han lyk­kes gir også meg tro­en på at jeg kan nå langt, sier Mat­hil­de Sø­dal.

– Det er utro­lig moro at vi beg­ge to får sjan­sen, og at alle tre­nings­ti­me­ne vi har lagt ned sam­men på Otra gir re­sul­ta­ter, sier Os­kar Sø­dal.

– BYG­GER LAG MOT OL

Sam­men med mak­ker The­odor Astrup Wiik har han U23-VM i Plov­div i Bul­ga­ria 19.–24. juli som årets sto­re mål. Men etter at de tid­li­ge­re i vår im­po­ner­te med 2. og 3. plass i en re­gat­ta i Rat­ze­bu­rg Tysk­land, vil­le lands­lags­tre­ner Jo­han Flo­din også se dem i ak­sjon i hel­gens ver­dens­cup i sveit­sis­ke Lu­zern.

– Vi byg­ger opp et lag mot OL i 2020 og OL i 2024, og da vi så hvil­ke ti­der og hvil­ken ka­pa­si­tet de vis­te i Rat­ze­bu­rg, fikk vi lyst til også å se dem i ver­dens­cup, sier Flo­din.

– Jeg viss­te at vi had­de pres­tert bra, men jeg had­de ikke trodd vi skul­le få sjan­sen al­le­re­de nå. Det be­tyr at vi får en skik­ke­lig god gjen­nom­kjø­ring før U23-VM, som fort­satt er årets sto­re mål, un­der­stre­ker Os­kar Sø­dal.

Mens Kristiansand Ro­klubbs (KRK) flagg­skip de sis­te åre­ne, Han­na Gai­lis Inn­tjo­re og Joakim Bøhn, beg­ge har et mel­lom­år, i på­ven­te av å hen­holds­vis av­slut­te kre­ven­de stu­di­er og å ris­te av seg etter­døn­nin­ger av kysse­sy­ken, sør­ger søsk­ne­ne Sø­dal for at klub­ben fort­satt er sterkt re­pre­sen­tert i lands­la­get.

LA HÅNDBALLEN På HYLLA

Store­bror Sø­dal rod­de junior-vm al­le­re­de for fire år si­den, og U23 VM i 2014, mens lille­søs­ter Mat­hil­de har kom­met som et skudd den­ne se­son­gen, etter at hun la hånd­ball­sat­sin­gen i AK28 på hylla i fjor høst. For et snaut år si­den vant hun gull junior-nm – foran ne­sen på Aman­da Hel­seth. Men i årets nor­dis­ke mes­ter­skap tok sist­nevn­te hevn da hun vant gull foran nett­opp Sø­dal. Nå blir duo­en mak­ke­re i årets junior-vm i Tra­kai i Li­tau­en 2.–6. au­gust.

– Det er vans­ke­lig å si hva vi kan pres­te­re mot kon­kur­ren­ter vi kjen­ner lite til. Men først og fremst ser jeg på det­te som ver­di­full er­fa­ring på vei­en mot en se­nior­kar­rie­re. Jeg sy­nes det er utro­lig gøy å ter­pe tek­nikk, og å tre­ne krop­pen slik at jeg lig­ger helt på gren­sen av hva den tå­ler, og sam­ti­dig kjen­ne at det gir re­sul­ta­ter, sier Mat­hil­de.

– NA­TUR­LIG HØYT O2-OPP­TAK

Ja­nis Gai­lis har vært tre­ne­ren til søsk­ne­ne i KRK i fle­re år.

– Beg­ge to har vel­dig gode for­ut­set­nin­ger. Det som kjenne­teg­ner dem er at de er vel­dig lett­ren­te og har et na­tur­lig høyt O2-opp­tak. Men meste­par­ten av fram­gan­gen skyl­des inn­sat­sen de leg­ger ned, og der vi­ser de også at de har hold­nin­ger det oser topp­idrett av, sier Gai­lis.

Også lands­lags­tre­ner Jo­han Flo­din har sto­re pla­ner for Os­kar, som er den han kjen­ner best av søsk­ne­ne.

– Os­kar kan med god grunn sat­se of­fen­sivt mot sto­re in­ter­na­sjo­na­le mes­ter­skap. Han har en vel­dig god hold­ning, og er en ro­bust type som tå­ler mye tre­ning, og som i år har re­sul­tert i at han har tatt sto­re steg fy­sisk. Sta­tis­tisk sett er det vel­dig få som vin­ner me­dal­jer i in­ter­na­sjo­na­le mes­ter­skap før de er 25 år, men Os­kar har akku­rat sam­me for­ut­set­nin­ger som Are Strand­li og Kris­tof­fer Brun had­de da de var 21 år, sier Flo­din – og sik­ter til duo­en som vant bron­se i RIO-OL i fjor.

FOTO: THE­ODOR ASTRUP WIIK

Store­bror Os­kar Sø­dal og lille­søs­ter Mat­hil­de leg­ger til van­lig ned sto­re tre­nings­do­ser på Otra, så sant de ikke er på sam­ling el­ler tre­nings­leir med lands­la­get. I som­mer får de full va­lu­ta for tre­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.