Lands­lags­tre­ne­ren

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no -

– Jeg har blitt hek­tet på cross­fit, sier Ei­rik Köpp (21).

I vin­ter sig­ner­te den da­væ­ren­de Ha­s­lum-spil­le­ren en tre­års­kon­trakt med den tys­ke stor­klub­ben, VFL Gum­mers­bach, hvor blant an­net Stei­nar Ege vok­tet bu­ret i glans­da­ge­ne.

TØFF OPPKJØRING VEN­TER

I mor­gen ven­der Köpp ne­sen mot Tysk­land, hvor han blir væ­ren­de de nes­te tre åre­ne. I Gum­mers­bach ven­ter et blod­slit av en oppkjøring, skal vi tro Stei­nar Ege, som spil­te proff der i to pe­rio­der, i til sam­men fem se­son­ger.

– Det ty­pis­ke er at tys­ke tre­ne­re leg­ger opp til et knall­hardt tre­nings­pro­gram slik at le­del­sen skal være for­nøyd og tror de har fått tak i en god tre­ner. Det in­ne­bæ­rer to øk­ter om da­gen med løp og styr­ke. Man skal være godt trent for å tåle en slik oppkjøring, sier Ege.

Köpp har i all ho­ved­sak valgt å tre­ne cross­fit for å være klar til blod­sli­tet.

– Tre­nin­gen er utro­lig bra for hånd­ball­spil­le­re, og mye bed­re enn van­lig styrke­tre­ning og løps­in­ter­val­ler. Jeg har trent det minst én gang om da­gen si­den jeg kom hjem til Kristiansand for to-tre uker si­den, og det gjør jeg ikke for å bli god cross­fit. Her får man vel­dig funk­sjo­nell og eks­plo­siv styr­ke som man får nyt­te av på hånd­ball­ba­nen, sier gi­gan­ten, som må­ler 2,04 me­ter på strømpe­les­ten.

Han fryk­ter ikke det for­ven­te­de blod­sli­tet.

– Jeg er glad i å tre­ne, så det tror jeg ikke skal bli noe pro­blem, sier bak­spil­le­ren.

SKADET SI­DEN MARS

En strek i reg­nin­gen var det imid­ler­tid at han skul­le ryke ledd­bån­det i høy­re kne i mars, og måt­te hin­ke rundt på kryk­ker mens lag­ka­me­ra­te­ne i Ha­s­lum kjem­pet om se­rie­me­dal­jer og spil­te slutt­spill­kam­per.

Der­for har han knapt rørt en ball på tre må­ne­der, men mel­der seg klar når se­song­opp­kjø­rin­gen star­ter på man­dag.

– Jeg har brukt skade­pe­rio­den til å styr­ke kne­et. Men jeg har vært ute med ska­de i to-tre må­ne­der hver enes­te se­song de sis­te åre­ne, så jeg må nes­ten reg­ne med at jeg blir skadet i Gum­mers- bach også, spår 21-årin­gen, som i til­legg til knær også har slitt med en vond skul­der.

Iføl­ge Stei­nar Ege må han tåle en brå over­gang til tysk topp­hånd­ball.

– Det er en helt an­nen ver­den der nede når det gjel­der pro­fe­sjo­na­li­tet, nivå på liga og mot­stan­de­re og på hånd­ball­in­ter­es­sen. Gum­mers­bach er en li­ten by øst for Köln hvor hånd­ball be­tyr alt, sier Ege.

– Må TÅLE å Få OG GI JULING

Hjemme­are­na­en har en ka­pa­si­tet på 4500 til­skue­re, men det er en li­ten hall i tys­ke måle­stokk. – Hvil­ke råd har du til Köpp? – Han må yte sitt bes­te ved alle an­led­nin­ger, han må tør­re å stik­ke ne­sen fram, og han tåle både å få og å gi juling. Og får han en tung pe­rio­de, må han bare bite ten­ne­ne sam­men, sier song­dø­len.

Selv fryk­ter ikke Köpp mø­tet med tysk men­ta­li­tet. Han har tysk far og snak­ker språ­ket fly­ten­de.

– Jeg er klar over at det kom­mer til å bli tøft, og at det er et nivå opp fra hva jeg er vant med. Men jeg vil på­stå at jeg kjen­ner den tys­ke men­ta­li­te­ten gjen­nom min far, og jeg tror at jeg er ty­pen til å tak­le det greit. Har jeg en dår­lig tre­ning, grub­ler jeg ikke over det res­ten av da­gen. Jeg gle­der meg egent­lig bare, selv om jeg er klar over at sær­lig det førs­te året kan bli tøft, sier den tid­li­ge­re AK 28- og ØIF Arendal-spil­le­ren.

Lands­lags­tre­ner Christian Ber­ge har stor sans for at Ei­rik Köpp skal spil­le i Bun­des­liga.

– Det er kjempe­spen­nen­de at han får en slik tre­nings­hver­dag i en så tra­di­sjons­rik klubb, sier Ber­ge.

– Hva mø­ter ham i Tysk­land som han ikke mø­ter hjem­me?

– En fy­sikk og en tre­nings­hver­dag som er knall­tøff. Her får han trent sam­men med noen av de al­ler bes­te hånd­ball­spil­ler­ne hver dag, sier den tid­li­ge­re Bun­des­liga-prof­fen.

Lands­lags­tre­ne­ren for­tel­ler at han føl­ger med på Köpp.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ei­rik Köpp har fått dil­la på cross­fit. Her un­der tre­ning ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.