Slik ble sup­por­te­ren ei­er i Start

Som li­ten gutt sto han bak mål på gam­le sta­dion og jub­let da Tot­to Dahlum sco­ret på Start-vip­pen. Si­den har kris­tian­san­de­ren Robin Reed bygd opp mil­li­ard­bu­tikk i spillindustrien på Malta. Nå har han blitt en av ei­er­ne i klub­ben han els­ker.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Spørs­må­let blir til sju­en­de og sist hvor­dan de nye ei­er­ne i Start hånd­te­rer mak­ten. Pål W. Jør­gen­sen, sports­le­der

malta

– Tenk at vi som sto som små barn bak mål på gam­le Kris­tian­sand sta­dion og så Start-vip­pen og så Tot­to Dahlum sco­re, skul­le få opp­le­ve at vi ble ap­plau­dert inn i kor­ri­do­re­ne på Sør Are­na. At vi som solg­te chips og nær­mest lev­de på sta­dion, ble så godt tatt imot. Det er helt fan­tas­tisk. Det fø­les ny­de­lig, sier Robin Reed til Fædre­lands­ven­nen.

Drøye tolv ti­mer et­ter det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet til IK Start tors­dag kveld sa ja til at fem in­ves­to­rer får ta over klub­bens topp­fot­ball­sat­sing, mø­ter vi den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­ren i Ga­ming In­no­va­tion Group (GIG) i sol­fyl­te om­gi­vel­ser på St Ge­or­ge Bay Beach i Malta.

Med ut­sikt over stran­da, som be­fin­ner seg i part­y­om­rå­det St. Ju­li­ans like uten­for ho­ved­sta­den Val­let­ta, hol­der spill­tek­no­logi­sel­ska­pet på å byg­ge nytt ho­ved­kon­tor på 3200 kvad­rat­me­ter over seks eta­sjer. Men mer om det sei­ne­re.

– Blod­fan

For at Reed har et ekte­følt en­ga­sje­ment for Start, vir­ker det ikke å være tvil om.

– Jeg så alt av kam­per i man­ge, man­ge år. De sis­te åre­ne har jeg av na­tur­li­ge år­sa­ker ikke fått med like mye, men jeg er de­fi­ni­tiv en blod­fan, for­tel­ler Start-in­ves­to­ren.

Den første kam­pen han hus­ker å ha vært til ste­de på er Start – Vi­king i 1991.

– Jeg var ball­gutt og hus­ker vel­dig godt hvor­dan det var å stå midt ute på ba­nen og høre brø­let fra pub­li­kum, er­ind­rer Reed om kam­pen som ble spilt for nøy­ak­tig 26 år si­den, 7. juli.

Kan­skje ikke så rart med tan­ke på at det var 14.386 til­skue­re til ste­de som måt­te kjø­les ned med vann­spre­de­re i trope­var­men. Og at Tot­to Dahlum had­de en av sine bes­te kvel­der på sta­dion med hele tre av sco­rin­ge­ne.

start-hel­te­ne

I til­legg til nevn­te Tot­to trek­ker Reed fram Myg­gen som en av sine størs­te Start-ido­ler.

– Han er vel den størs­te Start­hel­ten, sær­lig på grunn av hva han gjor­de på lands­la­get. Strøm­stad og Hæ­stad, som gikk 110 pro­sent inn i spill og tak­lin­ger og var «all over the place» bør også nev­nes. Vi skal hel­ler ikke glem­me Cris­ti­an Bo­laños, som im­po­ner­te med sin sexy sør­ame­ri­kans­ke spille­stil, for­tel­ler Reed med glimt i øyne­ne.

Det be­gyn­ner imid­ler­tid å bli noen år si­den de helt sto­re pro­fi­le­ne skap­te ju­bel­stem­ning på Sør Are­na.

vende­punk­tet

– Første gang jeg tenk­te at jeg vil­le en­ga­sje­re meg i klub­ben var for seks-sju år si­den. Da nevn­te jeg for min mor og lille­bror at det skul­le vært gøy å se Start slå ut i full blomst, for­tel­ler Reed.

Det var li­ke­vel ikke før i fjor som­mer han se­riøst be­gyn­te å flør­te med tan­ken.

– Det had­de vært tap et­ter tap et­ter tap, og det hele top­pet seg da Mat­hias Ras­mus­sen ble solgt. Hele stem­nin­ga rundt klub­ben kjøl­net. Da først tenk­te jeg at noe måt­te gjø­res og star­tet med litt ufor­mell rese­arch. For­hør­te meg litt med folk jeg kjenner i klub­ben, sier Reed.

Og som Fædre­lands­ven­nen tid­li­ge­re har skre­vet ble de første for­mel­le ste­ge­ne tatt et­ter det sagn­om­sus­te års­mø­tet til IK Start i april.

Inn­til i går har imid­ler­tid de fem in­ves­to­re­ne, Reed in­klu­dert, holdt en til­bake­truk­ket rol­le i media.

– For­di vi viss­te det var man­ge som øns­ket å slå po­li­tisk mynt på å kob­le sam­men fot­ball og spill­bran­sjen. Vi øns­ket at Start skul­le stå i fo­kus, og at det skul­le hand­le om sak, sier Reed, og leg­ger til at det som ei­ere av klub­ben blir mer na­tur­lig å stå fram i media.

mas­siv Re­spons

Det har li­ke­vel ikke mang­let på re­spons fra om­ver­de­nen, skal vi tro Gig-sje­fen.

– Nå har jeg over fle­re år vært med på å byg­ge opp GIG fra grun­nen, men har ald­ri fått så man­ge mel­din­ger på mo­bil og Face­bo­ok som et­ter Start-pla­ne­ne våre ble kjent. Det har vært en over­vel­den­de po­si­tiv mot­ta­kel­se, og det mer­kes at det lig­ger noe ufor­løst i byen. At man for­sik­tig aner at klub­ben kan være på vei mot noe.

kritikken

De kri­tis­ke røs­te­ne fra Norsk Tip­ping og Nor­ges idretts­for­bund har han mind­re for­stå­el­se for.

– Det er un­der et år si­den vi ble gra­tu­lert av Norsk Tip­ping for å være med på en an­buds­run­de som le­ve­ran­dør av tje­nes­ter til dem. De drar på de sam­me kon­fe­ran­se­ne som oss og le­ve­rer det sam­me som oss, så jeg sy­nes det er spe­si­elt at de kri­ti­se­rer oss nå, sier Reed.

Hel­ler ikke Idretts­for­bun­det slip­per unna.

– Fot­ball­for­bun­det, som er et sær­for­bund un­der NIF, har solgt tv-ret­tig­he­te­ne til Dis­covery, som har rundt halv­par­ten av inn­tek­te­ne sine fra pri­va­te spill­sel­ska­pers an­non­se­ring. At de kri­ti­se­rer at vi som pri­vat­per­soner bru­ker egne pen­ger på Start, er mildt sagt mer­ke­lig.

spille­av­hen­gig­het

Kritikken rundt at Starts red­ning nå kom­mer fra spille­av­hen­gi­ges penge­bruk, av­vi­ser Reed langt på vei.

– Spill har ek­sis­tert si­den ti­de­nes mor­gen, og vi øns­ker å gi folk en god måte å spil­le på. Bran­sjen er tungt re­gu­lert, og hos oss kan spil­ler­ne selv set­te egne gren­ser for hvor len­ge de skal spil­le, hvor mye de kan set­te inn og så videre. Vi har også egne an­sat­te som pas­ser på at folk ikke spil­ler for mye.

– Men du kan vel ikke ga­ran­te­re at dere ikke har spille­av­hen­gi­ge kun­der?

– Én spille­av­hen­gig er én for mye. Det er folk som spil­ler for mye hos oss også, men vi gjør det bes­te vi kan for å unn­gå det. For de fles­te er det­te un­der­hold­ning og moro.

1,1 mil­li­ard i 2017

I sis­te kvar­tals­rap­port fra Ga­ming In­no­va­tion Group opp­ly­ses det at sel­ska­pet har 189.000 ak­ti­ve spil­le­re, som til sam­men sat­te inn 73 mil­lio­ner euro. I snitt 386 euro per snu­te.

– Det hø­res ut som en bære­kraf­tig om­set­ning pr. spil­ler. Et bra hobby­bud­sjett, kom­men­te­rer Reed og fort­set­ter:

– Og selv om man kan­skje ikke skul­le tro det, er fak­tisk inn­skud­de­ne gans­ke jevnt for­delt. Vårt «bre­ad and but­ter» er ikke topp­spil­ler­ne, men de man­ge små.

At det går bra for sel­ska­pet er det imid­ler­tid ikke tvil om. I før- ste kvar­tal i år om­sat­te GIG for 23,1 mil­lio­ner euro, en åtte­dob­ling sam­men­lig­net med om­set­nin­gen for sam­me pe­rio­de i 2015. For 2017 som hel­het for­ven­ter sel­ska­pet å om­set­te for 120 mil­lio­ner euro, til­sva­ren­de 1,15 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner.

– Sett uten­fra ser det kan­skje ut som det vokser til him­mels, men selv hol­der vi bei­na godt plan­tet på jor­da. Vi har vokst med 100 pro­sent i året i snitt si­den vi star­tet, men det vik­tigs­te for oss er å le­ve­re høy kva­li­tet og gode tje­nes­ter til kun­de­ne våre, sier Reed.

Ca­li­for­nia re­tro-rom

Veks­ten fø­rer også til be­hov for nye lo­ka­ler, og GIGS 300 an­sat­te på Malta kan til høs­ten flyt­te inn i flunk nye lo­ka­ler ved St. Ge­or­ge Bay Beach.

Og det er langt ifra traus­te og be­skjed­ne lo­ka­ler som byg­ges.

Det seks­eta­sjes sto­re byg­get har alt fra rut­sje­bane, tre­nings­rom, kaffe­bar, hvile­so­ner, hjemme­kino, Ca­li­for­nia-re­tro-rom og bal­kong i øvers­te eta­sjen med ut­sikt over hele St. Ge­or­ge-buk­ta. Det er også pla­ner på sikt om å byg­ge på to eta­sjer, skul­le behovet kom­me.

– Det enes­te som mang­ler er ei vann­sklie her­fra og ut i sjø­en, prø­ver Fædre­lands­ven­nens ut­send­te seg på fleip der vi står på bal­kon­gen i sjet­te eta­sje.

– Vi har fak­tisk sjek­ket mu­lig­he­ten. Tenk for en av­slap­pet atmo­sfæ­re vi kun­ne skapt om ny­an­sat­te fikk se sje­fen ta vann­sklia fra sjet­te eta­sje ut i sjø­en, hum­rer Reed, som skrin­la pla­ne­ne grun­net re­gu­le­rings­plan­ut­ford­rin­ger.

– Men det å ska­pe et in­spi­re­ren­de mil­jø som frem­mer krea­ti­vi­tet for våre an­sat­te er vik­tig for oss, fort­set­ter Reed, som i til­legg til seks­eta­sjes byg­get ved St. Ge­or­ge-buk­ta også er i ferd med å set­te opp et fire- el­ler sju­eta­sjes bygg noen kvar­ta­ler len­ger bak.

– To­talt skal vi ha plass til 600 an­sat­te her nede. Nå er vi spredt på fire kon­to­rer, men med de to nye byg­ge­ne blir vi mer sam­kjør­te og sam­lo­ka­li­ser­te, sier Reed.

Skatte­guns­tig

Lo­ka­le­ne lei­es i ste­det for ei­es grun­net skatte­hen­syn. Uten­lands­ke sel­ska­per be­ta­ler kun fem pro­sent ef­fek­tiv skatt, kon­tra 35 pro­sent om de er mal­te­sis­ke.

– Det er så klart vik­tig når man be­gyn­ner å tje­ne pen­ger, men vel så av­gjø­ren­de da jeg flyt­tet ale­ne til Malta i 2010 var til­gan­gen på kom­pe­tan­se og kunn­skap her

FOTO: DARRIN ZAMMIT LUPI

Det er in­gen­ting å si på ut­sik­ten fra det som om få må­ne­der blir Ga­ming In­no­va­tion Groups nye ho­ved­kon­tor i St. Ju­li­ans på Malta. Kris­tian­san­der, GIG­sjef og fersk fot­ball­klubb­ei­er, Robin Reed, har ly­se ut­sik­ter også for IK Start.

FOTO: DARRIN ZAMMIT LUPI

At Robin Reed ble in­tro­du­sert for nett­po­ker da han flyt­tet inn i sitt første kol­lek­tiv i Ber­gen, er grun­nen til at end­te opp i spill- og gam­bling­bran­sjen og nå er øvers­te sjef for GIG. I kan­ti­na i de nå­væ­ren­de lo­ka­le­ne til GIG på Malta kan de an­sat­te prø­ve seg på alt fra po­ker til bord­ten­nis.

FOTO: GIG

Ikke alle ar­beids­plas­ser har et «Ca­li­for­nia re­tro-rom». Det får imid­ler­tid de Gig-an­sat­te på Malta tes­te ut når de til høs­ten flyt­ter inn i nye lo­ka­ler ved St Ge­or­ge’s Bay Beach på Malta.

FOTO: GIG

Slik skal en av eta­sje­ne i det nye ho­ved­kvar­te­ret til Ga­ming In­no­va­tion Group i St Ju­li­ans på Malta se ut når det står fer­dig til høs­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.