Falt Trollpik­ken for­di noen fryk­tet 100.000 sel­fie­tu­ris­ter til Da­la­ne?

Falt Trollpik­ken for­di noen fryk­tet 100.000 sel­fie­tu­ris­ter til Da­la­ne?

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Tor­geir Eike­land, jour­na­list

En midt­som­mer­natt for to uker si­den valg­te miljø­van­da­ler i Ei­ger­sund å ta on­det ved rota: Da­la­ne-re­gio­nens nye tu­rist­at­trak­sjon, nem­lig fjell­for­ma­sjo­nen Trollpik­ken, ble fjer­net med det som må ha vært både dun­der og brak.

For­ut­sig­bart nok fulg­te en mas­se-eja­ku­la­sjon av mor­som­me ord­spill i både nors­ke og uten­lands­ke medi­er. Hvem som stod for det ver­ste sø­let er uvisst. Det kan fort ha vært Stav­an­ger Af­ten­blad da de top­pet sa­ken om penge­inn­sam­ling for gjen­reis­ning med tit­te­len «Tøm­mer pun­gen for Trollpik­ken».

I skri­ven­de stund er sta­tus at pik­ken skal opp igjen, og da ved hjelp av ma­ski­ne­ri­et til fir­ma­et Ber­tel­sen & Garpe­stad. 20 mi­nut­ters gan­ge unna plan­leg­ges også en par­ke­rings­plass for 50 til 100 bi­ler.

Ikjøl­van­net av hær­ver­ket har medie­ne «opp­da­get» til­sva­ren­de fjell­for­ma­sjo­ner i både inn- og ut­land. Selv­sagt er

det av­gjø­ren­de å fin­ne ut hvem som har størst, og Finn­mark Dag­blad hev­det først at «Troll­ku­ken» på Rein­øya var «Nor­ges spre­kes­te».

Det var­te til avi­sa Frem­over slo fast at «Skaf­tet knu­ser kon­kur­ren­te­ne». Det er fjel­let Ha­mar­øys­kaf­tet, også lo­kalt kjent som «Ha­ma­røyku­ken» det er snakk om. Og ra­gen­de 613 me­ter over ha­vet skal det litt til å top­pe skaf­tet.

Mens kon­kur­ran­sen om stør­rel­se kan være av­slut­tet, er re­sul­ta­tet av po­li­ti­ets etter­forsk­ning ennå åpent. Man har av­hørt en mis­tenkt, men ved­kom­men­des iden­ti­tet er ikke kjent.

Mo­ti­vet kan vi uan­sett kun spe­ku­le­re i.

Det kan selv­sagt ha vært på ren kødd at noen slo ned Trollpik­ken med bor og ki­ler. Men det kan også hen­de at den skyl­di­ge ikke øns­ker at Ei­ger­sund skal bli ver­dens­kjent som «Trollpik­kens hjem».

Kan­skje li­der ved­kom­men­de av pie­tis­tis­ke an­fek­tel­ser, men det kan også være at spo­re­ne fra and­re foto­venn­li­ge fjell­for­ma­sjo­ner skrem­mer.

Jeg snak­ker selv­sagt om den om­seg­gri­pen­de sel­fie­tu­ris­men til for ek­sem­pel Troll­tun­ga, Preike­sto­len og Kjerag.

I 2010 var det 800 tu­ris­ter på Troll­tun­ga ved Od­da. I år ven­tes over 100.000.

Det kom­mer nep­pe opp mot merke­va­ren Preike­sto­len som ven­tes å slå fjor­års­tal­let på 285.000. Det gjør også Kjerag­bol­ten som i fjor trakk 70.000. Jeg har selv vært to gan­ger ved sist­nevn­te. Første gang var i 1999. Da traff jeg bare base­hop­per­ne jeg skul­le skri­ve re­por­ta­sje om.

And­re gang var i for­fjor på det som må ka­rak­te­ri­se­res som en språk­rei­se. På den to-tre ti­mer lan­ge spa­ser­tu­ren hver vei var det til et­hvert tids­punkt mu­lig å lyt­te til en­ga­sjer­te sam­ta­ler på ro­ga­landsk, fransk, spansk, polsk, tysk, tsjek­kisk, ru­mensk, en­gelsk, ki­ne­sisk og ja­pansk.

Da vi kom fram til Kjerag­bol­ten kjen­te jeg fort at det ikke ble ak­tu­elt å stil­le meg i kø med den bab­len­de hor­de for å bli fo­to­gra­fert på den.

År­sa­ke­ne til til­strøm­nin­gen fin­ner vi na­tur­lig­vis i det ny­mo­tens in­ter­net­tet og dets so­sia­le medi­er.

Dag­lig byr face­bo­ok­fe­eden på skam­løst fo­tos­hop­pet na­tur­por­no, og et bil­de fra Lo­fo­ten el­ler Cin­que Ter­re kan være nok til å end­re fe­rie­pla­ne­ne på et blunk.

Jeg har selv pleid å søke mind­re be­fol-

ke­de fe­rier ved å dra til sære mål som Fær­øy­ene, Orkn­øy­ene, Shet­land og ikke minst Is­land. Sist­nevn­te er imid­ler­tid ikke spe­si­elt sært len­ger.

Sist som­mer måt­te jeg et godt styk­ke ut i den is­lands­ke øde­mar­ka før still­he­ten sen­ket seg. Tu­rist­strøm­men til Is­land øker nå enda mer enn til Troll­tun­ga, for i fjor kom

1,8 mil­lio­ner uten­lands­ke tu­ris­ter til øya. Det var 39 pro­sent mer enn året før, og det blir ver­re: De fem første må­ne­de­ne i 2017 har det kom­met 46 pro­sent fle­re tu­ris­ter til Is­land enn sam­me pe­rio­de i fjor.

I Mor­gun­blaðið kan man der­for lese om tu­ris­ter som cam­per og går på do i en park i Egils­sta­dir. Og i Bor­gar­nes går frei­di­ge frans­ke tu­ris­ter fra dør til dør og rin­ger på for å spør­re om over­nat­ting.

TV-suk­ses­sen­del­visnoe av fil­met skyl­da Game­på for Is­land, tu­rist­strøm­men.of Throne­sog den få­rer I nær­he­ten av My­vatn lig­ger for ek­sem­pel hula hvor fi­gu­re­ne John Snow og Ygrit­te had­de en vul­kansk hyrde­stund. Vid­de­ne rundt My­vatn fore­stil­ler i se­ri­en om­rå­det «nord for mu­ren», og det er her det så­kal­te vill­fol­ket hol­der til. Is­lands­ke tur­ope­ra­tø­rer for­tel­ler om skuf­fel­se blant tu­ris­te­ne når de for­står at det ikke bor ekte vill­folk i om­rå­det.

Is­lands prø­vel­ser blir kan­skje lite mot det som skjer i kroa­tis­ke Du­brov­nik. Adri- ater­havs­per­len fore­stil­ler nem­lig byen Kings Lan­ding i Tv-se­ri­en, og i 2016 var kon­se­kven­sen en mil­lion tu­ris­ter! Myn­dig­he­te­ne i Du­brov­nik har nå satt opp over­våk­nings­ka­me­ra­er og telle­verk for å hind­re at det kom­mer mer enn 8000 tu­ris­ter i slen­gen in­nen­for de gam­le by­mu­re­ne. Du­brov­nik har 42.000 inn­byg­ge­re, el­ler alt­så un­der halv­par­ten av da­gens an­tall kris­tian­san­de­re.

Bar­ce­lo­na kan ikke skil­te med hver­ken Ga­me of Thro­nes-lo­ca­tions el­ler ob­skø­ne fjell­for­ma­sjo­ner, men et­ter OL i 1992 har byen grad­vis fått sta­tus som ett av Euro­pas al­ler hip­pes­te og ku­les­te ste­der. (Det skal for ek­sem­pel mye til at du ikke kjenner noen som har pub­li­sert sel­fie med ka­te­dra­len Sa­gra­da Fa­mi­lia i bak­grun­nen).

Ifjor var be­løn­nin­gen for kul­he­ten 32 mil­lio­ner tu­ris­ter til en by med 1,6 mil­lio­ner fast­bo­en­de. Myn­dig­he­te­ne i Bar­ce­lo­na tryg­ler nå for­me­lig tu­ris­te­ne om å dra et an­net sted, og sist ja­nu­ar ved­tok de en øvre gren­se på an­tall kom­mer­si­el­le over­nat­tings­sen­ger. Man­ge av inn­byg­ger­ne i Bar­ce­lo­na har fått nok. I 2015 gikk be­folk­ningenut løpe­sed­le­ri by­de­len med Bar­ce­lo­ne­ta teks­ten: i «Vi,tog og inn­byg-del­te ger­ne i Bar­ce­lo­ne­ta går til kamp mot be­ru­set, for­fyl­let og uso­si­al tu­ris­me» «Vi øns­ker og tren­ger RESPEKTFULLE tu­ris­ter og et mi­ni­mum av or­dent­li­ge leve­kår som til­la­ter oss å sove og hvi­le i våre hjem».

Selv om de ikke gikk i tog, rea­ger­te na­bo­ene i Kon­gens gate i Kris­tian­sand litt på sam­me måte da det for­ri­ge helg ble ar­ran­gert gate­fest. Fes­ten fant sted i for­bin­del­se med Palme­sus som trakk 17.500 pub­li­kum­me­re hver av de to da­ge­ne det ble ar­ran­gert.

Palme­sus er et re­la­tivt nytt til­skudd blant et be­gren­set an­tall tu­rist­at­trak­sjo­ner i lands­de­len. Fra før er Ju­li­us, Sa­bel­tann og Dyre­par­ken best kjent. Sist­nevn­te trek­ker en mil­lion be­sø­ken­de i året.

I2016. føl­ge lan­det 810.000I til­legg Hei­di had­de kom­mer­si­elle­kom­merSør­vig kris­tian­sands­re­gio­nen­hos ikke-kom­mer­si­el­leDes­ti­na­sjon over­nat­tin­ger Sør-i over­nat­tin­ger­gjør 60 pro­sent som­av de iføl­ge kom­mer­si­el­le. be­reg­nin­ger Det- ut­te gir rundt 996.000 over­nat­tin­ger i året.

Fra as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør Tho­mas Gran­feldt opp­ly­ses det at det kom­mer 106.845 pas­sa­sje­rer med 50 cruise­skip i år. Halv­par­ten av dis­se ven­tes å gå i land i byen, mens 35 pro­sent kom­mer til å dra på eks­kur­sjon len­ger av­går­de.

Men selv om du nok kan få krupp og ut­slett av å kjø­re bak City Train gjen­nom Vest­re Strand­gate, og selv om det kan for­to­ne seg bru­talt med gate­fest i Kon­gens gate, har vi et styk­ke igjen før vi er Du­brov­nik, Is­land el­ler Bar­ce­lo­na.

Det er li­ke­vel un­der en viss tvil jeg vel­ger å av­slø­re det­te: For­ri­ge helg hør­te jeg ryk­ter om fjell­knat­ter lik både Troll­tun­ga og Preike­sto­len borte i Vågs­bygd­skau­en! Noen fal­lisk stein­for­ma­sjon i nær­he­ten har jeg dog ikke hørt om. Skul­le du vite om en kan du vur­de­re selv om du vil rin­ge Fædre­lands­ven­nens tips­te­le­fon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.