Over­g­reps­bar­na skal prio­ri­te­res

Barn ut­satt for over­grep skal av­hø­res in­nen en uke. I Ag­der po­liti­dis­trikt bry­tes fris­ten og det er ikke ak­sep­ta­belt.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Barn som har vært ut­satt for sek­su­el­le over­grep har krav på av­hør in­nen en uke. Ny­lig av­dek­ket tall Fædre­lands­ven­nen har fått tak i at den­ne fris­ten bry­tes sta­dig på Ag­der.

Sta­ti­stik­ken for 2017 vi­ser også en dys­ter ut­vik­ling. I mars var det to­talt 31 av­hør – 58 pro­sent gjen­nom­ført in­nen fris­ten. For april vis­te tal­le­ne to­talt 25 av­hør der 40 pro­sent var gjen­nom­ført in­nen fris­ten. I mai var det 42 av­hør og 21 pro­sent gjen­nom­ført in­nen fris­ten. I juni ble kun 21 pro­sent av av­hø­re­ne i Ag­der gjen­nom­ført in­nen fris­ten.

Slike for­bry­tel­ser mot barn skal tas med det størs­te al­vor og fris­ten for av­hør er vik­tig å hol­de.

Po­li­ti­et selv er­kjen­ner al­vo­ret og den nye sek­sjons­le­de­ren i Ag­der po­liti­dis­trikt, Leif Vag­le, for­tel­ler at det job­bes in­tenst med å få ned vente­ti­den for det­te kre­ven­de, men vel­dig vik­ti­ge ar­bei­det. Noe av år­sa­ken til at av­hø­re­ne for­sin­kes, er at det har vært en be­ty­de­lig vekst i an­tal­let an­mel­der av sek­su­el­le over­grep mot barn.

13. juni 2017 had­de po­li­ti­et i Ag­der re­gist­rert 95 barn un­der 18 år som for­nær­met i se­de­lig­hets­sa­ker (vold­tekt, in­cest og and­re sek­su­el­le hand­lin­ger) – og det er en øk­ning på 27 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor. Den­ne øk­nin­gen var ikke po­li­ti­et for­be­redt på.

Slike for­bry­tel­ser mot barn skal tas med det størs­te al­vor, og fris­ten for av­hør er vik­tig å hol­de. Det gir ofre fø­lel­se av å bli tatt se­riøst, det hind­rer at vik­tig in­for­ma­sjon blir glemt og det re­du­se­rer fa­ren for at bar­na skal på­vir­kes av psy­kis­ke fak­to­rer som gjør at de vel­ger ikke å for­kla­re seg.

I Ag­der po­liti­dis­trikt fin­nes det ni po­liti­be­tjen­ter som har kom­pe­tan­se til å fore­ta til­rette­lag­te av­hør. For å kun­ne av­hol­de av­hør av barn, kre­ves en vi­dere­ut­dan­ning som tar ett år. Nå ut­dan­nes en per­son til for å kun­ne øke tem­po­et i etter­forsk­nin­gen. Det hø­res knapt ut, men po­li­ti­et lo­ver å føl­ge med på om det­te er til­strek­ke­lig.

Fra tid­li­ge­re vet vi at det kan være vans­ke­lig for po­li­ti­et å re­krut­te­re etter­fors­ke­re til den­ne ty­pen kri­mi­na­li­tet. Det er vans­ke­li­ge og von­de sa­ker å ar­bei­de med og sø­kin­gen til etter­ut­dan­nin­gen har ikke vært stor nok na­sjo­nalt. Da er det vik­tig at ar­bei­det får høy­ere sta­tus. Det­te er noe av den mest al­vor­li­ge kri­mi­na­li­te­ten vi har.

Barns skal av­hø­res in­nen en uke når over­grep er av­dek­ket. Den­ne fris­ten bry­tes på Ag­der. Her er ett av av­hørs­rom­me­ne på Sta­tens Barne­hus i Kris­tian­sand,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.