Fikk fe­rie­jobb for­di han er gutt

To­bias Gy­land Lil­le­dran­ge (14) stor­tri­ves som «leke­res­surs» i barne­ha­gen. Fe­rie­job­ben fikk han for­di han er gutt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Vi var 20 gut­ter på in­for­ma­sjons­møte, og 15 som søk­te og ble inn­kalt til jobb­in­ter­vju til de to fe­rie­job­be­ne. Kan­skje fikk jeg til­bu­det for­di jeg har små­søs­ken, er ak­tiv og i til­legg selv har gått i den­ne barne­ha­gen som li­ten, sier To­bias Gy­land Lil­le­dran­ge.

I sam­ar­beid med Flekkefjord ung­doms­sko­le in­vi­ter­te Rau­li barne­hage i Flekkefjord gut­ter til å søke på jobb som leke­hjel­pe­re. For­må­let med ord­nin­gen som er fi­nan­siert med stat­li­ge pro­sjekt­mid­ler, er å gjø­re gut­ter kjent med barne­hage­yr­ket og på sikt øke re­krut­te­rin­gen av menn.

TRIVES GODT

– Jeg har ikke be­stemt meg for type ut­dan­ning el­ler yrke ennå, men det er i alle fall vært vel­dig gøy å job­be her i barne­ha­gen. Bar­na be­stem­mer stort sett hva vi skal gjø­re, men det har blitt mye klat­ring, lek i sand­kas­se og litt ball­spill, sier 14-årin­gen.

14-årin­gen ser ut til å være al­ler mest po­pu­lær hos de litt eld­re gut­te­ne. Han tror noen av jen­te­ne er litt mer sje­ner­te over­for ham og den and­re ung­doms­skole­gut­ten som har til­sva­ren­de fe­rie­jobb.

– Jeg tror det er bra for bar­na å kun­ne for­hol­de seg til både kvin­ner og menn, og mitt kjønn er jo ab­so­lutt i mindre­tall blant an­sat­te i barne­ha­ge­ne. I Rau­li barn­hage er vi 18 an­sat­te el­ler 15 års­verk, og jeg er enes­te mann, sier barn­hage­læ­rer Mor­gan Sal­mi­nen.

Han har selv ar­bei­det 20 år i barne­hage, hvor­av 17 som barne­hage­læ­rer (før­skole­læ­rer), og an­be­fa­ler ab­so­lutt yr­ket til sine brød­re.

I fjor var an­de­len mann­li­ge an­sat­te i nors­ke barne­ha­ger bare ni pro­sent. Det er et po­li­tisk be­stemt mål å øke den­ne an­de­len til 20 pro­sent.

KJENNER IKKE EFFEKTEN

– Jeg tror det­te er et flott til­tak, som er bra både for barne­ha­ge­ne, bar­na og ung­doms­skole­gut- tene som del­tar. Om det også har noen ef­fekt i for­hold til like­stil­ling må vi jo ven­te noen år med å se re­sul­ta­te­ne av, sier se­nior­råd­gi­ver He­ge Lauv­land i Ut­dan­ning- og barne­av­de­lin­gen hos Fyl­kes­man­nen i Aust-og Vest-ag­der.

Pro­sjek­tet med å til­by ung­doms­skole­gut­ter som­mer- el­ler etter­mid­dags­jobb som leke­hjel­pe­re i barne­ha­ger har på­gått i noen år, og har vært ut­prøvd i fle­re kom­mu­ner i både Aust- og Vest-ag­der. Til­skudds­pe­rio­den gjen­nom Fyl­kes­man­nen er nå slutt, men det er fritt fram for kom­mu­ne­ne å fi­nan­siere ord­nin­gen over egne drifts­bud­sjett.

– Som barne­hage­læ­rer hå­per jeg vir­ke­lig ad­mi­ni­stra­sjo­nen i min kom­mu­ne frem­mer en sak om å vi­dere­føre pro­sjek­tet, sier Mor­gan Sal­mi­nen.

En­hets­le­der for barne­ha­ger i Flekkefjord kom­mu­ne, Jan­ne Haug­land, hil­ser til­tak for å få fle­re mann­li­ge sø­ke­re vel­kom­men, men leg­ger til at per­son­lig eg­net­het er det vik­tigs­te og at det ikke er et kva­li­tets­stem­pel i seg selv å være mann.

GODE ERFARINGER

Leke­res­surs­pro­sjek­tet star­tet på Lil­le­ham­mer i 2009, og har si­den vært ut­prøvd fle­re and­re ste­der. Like­stil­lings­sen­te­ret og Øst­lands­forsk­ning har sett på er­fa­rin­ge­ne fra pro­sjek­tet på Lil­le­ham­mer, og kon­klu­dert med at non ti­mer som «leke­hjel­pe­re» i barne­ha­ge­ne kan være et po­si­tivt bi­drag for å få fle­re gut­ter til å vel­ge å ar­bei­de i barne­hage se­ne­re i li­vet.

Av 121 gut­ter som del­tok i ord­nin­gen på Lil­le­ham­mer svar­te over halv­par­ten at de i frem­ti­den kun­ne ten­ke seg å job­be i en barne­hage.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

To­bias Gy­land Lil­le­dran­ge (14) har som­mer­jobb som leke­ka­me­rat til bar­na i Rau­li barne­hage i Flekkefjord.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Barne­hage­læ­rer Mor­gan Sal­mi­nen hå­per fle­re kom­mu­ner og barne­ha­ger vil tes­te ut ord­nin­ger med å gi gut­ter i ung­doms­skole­al­der fe­rie- el­ler etter­mid­dags­jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.