Fle­re menn på UIA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Prak­sis­le­der for barne­hage­læ­rer­ut­dan­nin­gen ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, Mor­ten Hal­vor­sen, gle­der seg over at an­de­len mann­li­ge sø­ke­re ved UIA de sis­te åre­ne har lig­get på mel­lom 20 og 30 pro­sent. Fort­set­ter den­ne tren­den er han over­be­vist om at da­gens an­del på bare 9 pro­sent mann­li­ge an­sat­te i nors­ke barne­ha­ger vil øke.

– Vi gjen­nom­fø­rer fle­re re­krut­te­rings­kam­pan­jer for å få menn til å søke barne­hage­læ­rer­ut­dan­nin­gen, og har også til­tak for å få dem til å full­fø­re ut­dan­nin­gen. Blant an­net sør­ger vi for å sam­le mann­lig barne­hage­læ­rer­stu­den­ter i en­kel­te klas­ser, fram­for å spre dem ut på man­ge klas­ser, sier Fro­de Hal­vor­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.