– Ny-helle­sund er Nor­ges ti­den­de un­der­verk

Fred­nin­gen av Ny-helle­sund ble fei­ret med mi­nis­ter­be­søk, ta­ler, dikt og mu­sikk – et ar­ran­ge­ment ver­dig en na­sjo­nal be­gi­ven­het.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD jan­ne.b.prestvold@fvn.no

– Det skal mye til å fre­de et helt kul­tur­mil­jø, og det er kun ni and­re ste­der i Nor­ge som har sam­me høye verne­sta­tus som Ny-helle­sund, sa kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen (H) un­der fre­da­gens mar­ke­ring av fred­nin­gen.

– Det gjør Ny-helle­sund til det tien­de un­der­ver­ket i Nor­ge. Det­te er kul­tur­minne­ver­nets na­sjo­nal­par­ker, som sier noe ve­sent­lig om Nor­ge og vår fel­les his­to­rie. Fred­nin­gen er en na­sjo­nal be­gi­ven­het, slo Hel­ge­sen fast i sin tale.

FREDET I FJOR HØST

Det var et inn­slag av høst i luf­ta uten­for skole­hu­set på Mons­øya, der fast­bo­en­de, fe­rie­gjes­ter, po­li­ti­ke­re og and­re pro­mi­nen­ser had­de sam­let seg un­der pa­ra­sol­le­ne. Det pas­set, men­te mi­nis­te­ren, si­den fred­nin­gen kom i form av en kon­ge­lig re­so­lu­sjon i ok­to­ber i fjor.

Ing­rid Ju­ell Moe, en av de fast­bo­en­de som over­var be­gi­ven­he­ten, hå­per kul­tur­miljø­fred­nin­gen be­tyr at både lo­ka­le og stat­li­ge myn­dig­he­ter hånd­he­ver reg­le­ne de har la­get.

– Jeg hå­per de vi­ser musk­ler til å be­va­re hele mil­jø­et. At det ikke bare gjel­der ku­lis­se­ne som er syn­li­ge fra sun­det, men at det in­ne­bæ­rer kul­tur­be­va­ring i bred for­stand. Vi ser al­le­re­de til­fel­ler hvor dis­pen­sa­sjo­ner be­grun­nes med at de ikke sy­nes fra sun­det. Og så hå­per jeg at Ny-helle­sund fort­satt vil være et le­ven­de sted, sa Ju­ell Moe.

LESTE NORDAHL GRIEG

Fre­da­gens se­an­se vit­net i alle fall om det: Lo­kal­his­to­ri­ker Jostein An­dre­as­sen, en sann venn av ut­hav­na, dro de his­to­ris­ke lin­je­ne ved å be­ret­te om hvor­dan for­fat­ter Vil­helm Krag gjor­de Sør­lan­det til et be­grep.

Ivar Bøks­le tone­sat­te se­an­sen med klang­ful­le sør­lands­vi­ser. Olav Grend­stad, som drif­ter Un­der­vanns­skjær tea­ter i skole­stua, lot Krags fynd­ful­le ord om for­tids­min­ner – like ak­tu­el­le nå som den­gang – run­ge så det smalt i pa­ra­sol­le­ne.

Høyde­punk­tet var da Grend­stads 14 år unge dat­ter So­fie fram­før­te Nordahl Griegs dikt «Til ung­dom­men». Da var det så tyst blant til­hø­rer­ne at man kun­ne høre regn­drå­pe­ne som ris­let fra blad­ver­ket.

Dik­tet ble skre­vet i nett­opp NyHel­le­sund i 1936.

– ET UMISTELIG STED

– Det­te er en merke­dag for alle som er gla­de i Ny-helle­sund, sa ord­fø­rer Astrid Hil­de, og kon­sta­ter­te at ting tar tid: Helt si­den 2009 har kul­tur­mil­jø­et hatt sta­tus som mid­ler­ti­dig fredet.

Ansvar­lig for fred­nin­gen, råd­gi­ver Bjar­ne Tres­nes Sø­ren­sen hos fyl­kes­kon­ser­va­to­ren, har ar­bei­det med Ny-helle­sund hele sitt voks­ne liv. Han får mye av æren for at meste­par­ten av ar­bei­det med fred­nin­gen er gjort av lo­ka­le verne­myn­dig­he­ter.

– De har vært inn­ma­ri flin­ke. Så er da også Ny-helle­sund et umistelig sted, sa av­de­lings­di­rek­tør Han­na Gei­ran fra Riks­an­tik­va­ren.

Et­ter at ta­le­ne og de kunst­ne­ris­ke inn­sla­ge­ne var over, og pøl­ser og fiske­sup­pe ble ser­vert, er­kjen­te Tres­nes Sø­ren­sen at da­gen var en mile­pæl.

DET FØRSTE På SØR­LAN­DET

– Jeg be­gyn­te med kul­tur­minne­re­gist­re­ring i Ny-helle­sund i 1979, og skrev ho­ved­opp­ga­ven min i his­to­rie om Ny-helle­sund. Sel­ve fred­nin­gen har jeg ar­bei­det med si­den 2012. Det har vært en

lang og kom­pli­sert pro­sess med man­ge hø­rings­run­der, sa han.

– Hva in­ne­bæ­rer fred­nin­gen for folk som har hus el­ler hyt­ter her?

– Det be­tyr at alle til­tak ut­over van­lig ved­li­ke­hold på byg­nin­ger og land­skap må sø­kes om, og vur­de­res. I sær­li­ge til­fel­ler gis det unn­tak for til­tak som ikke med­fø­rer ve­sent­li­ge inn­grep i det fre­de­de om­rå­det. Det er en streng for­valt­ning. Prak­si­sen har vært streng også si­den den mid­ler­ti­di­ge fred­nin­gen fra 2009, men med den en­de­li­ge fred­nin­gen er det en mer de­tal­jert for­skrift om hva som er til­latt og ikke, for­tal­te Tres­nes Sø­ren­sen.

Ny-helle­sund er det første kul­tur­mil­jø­et på Sør­lan­det som er fredet. – Det er opp­le­vel­sen av det to­ta­le mil­jø­et som er fredet, alt­så ikke bare byg­nin­ge­ne, men også mil­jø­et, og land­ska­pet rundt. Vi leg­ger oss ikke opp i hva folk har bak gar­di­ne­ne, etter­som byg­nin­ge­ne ikke er fredet inn­ven­dig. Det er kun tre byg­nin­ger her som er fredet som en­kelt­ob­jek­ter med in­te­ri­ør: Gjest­gi­ve­ri­et, Lang­feldt- hu­set («hu­set med bu­len», red. anm.) og Tøn­vold-hu­set.

ALLE FOTO: KJARTAN BJELLAND

Folk had­de tros­set regn­væ­ret og trop­pet opp for å få med seg mar­ke­rin­gen av kul­tur­miljø­fred­nin­gen av Ny-helle­sund. Her er kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen på vei for å hol­de sin tale uten­for skole­hu­set på Mons­øya.

Vi­dar Hel­ge­sen og Søgne-ord­fø­rer Astrid Hil­de på vei opp til skole­stua. Kul­tur­miljø­fred­nin­gen av ut­hav­na om­fat­ter ikke bare byg­nings­mil­jø­et, men også are­al på land og på sjø­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.