Ny om­set­nings­re­kord for fle­re bu­tik­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

Fle­re av by­ens kjøpe­sent­re og bu­tik­ker mel­der om om­set­nings­re­kor­der på Han­de­lens dag.

– Vi har ikke fått de en­de­li­ge tal­le­ne enda, men har tatt en tem­pe­ra­tur­må­ling for å se hvor ret­nin­gen går. Sam­let har bu­tik­ke­ne pas­sert fjor­årets om­set­nings­re­kord, sier Ha­rald An­der­sen, dag­lig leder i Kvad­ra­tur­for­enin­gen.

For tre år si­den pas­ser­te om­set­nin­gen på Han­de­lens dag 100 mil­lio­ner kro­ner. De­ret­ter har han­dels­stan­den no­tert vekst de på­føl­gen­de åre­ne. Nøy­ak­tig hvor om­set­nin­gen lan­der et­ter ons­da­gens han­dels­fest kan ikke An­der­sen si, men un­der­stre­ker at 100 mil­lio­ner igjen er pas­sert med god mar­gin.

– Opp­sum­mert kan de fles­te bu­tik­ke­ne vise til klar vekst, man­ge nåd­de fjor­års­tal­le­ne, og noen økte om­set­nin­gen med hele 40 pro­sent, sier An­der­sen.

Han sier at pub­li­kums­tel­lin­ger på San­dens kjøpe­sen­ter vi­ser at 32.000 kun­der var inn­om i lø­pet av da­gen, noe som er fem pro­sent mer enn fjor­året.

STØRRE TILBUD I FJOR

Hos Lille­mar­kens gikk der­imot om­set­nin­gen noe ned.

– Lille­mar­kens kjøpe­sen­ter om­sat­te for nes­ten 7,5 mil­lio­ner på Han­de­lens dag i år, for­tel­ler sen­ter­le­der Fred­rik Hod­ne.

Det er om­trent 1,5 mil­lio­ner mind­re enn i fjor. Hod­ne me­ner ned­gan­gen kan skyl­des at bu­tik­ke­ne had­de eks­tra gode tilbud i fjor.

– I 2016 had­de man­ge av bu­tik­ke­ne eks­tra­or­di­næ­re sjokk­sel­ge­re, for ek­sem­pel 100 Kitch­e­naid kjøk­ken­ma­ski­ner til en viss pris. Det gjor­de at vi had­de høy­ere om­set­ning i fjor enn i år, sier han.

Han er li­ke­vel svært godt for­nøyd med årets Han­de­lens dag.

– Vi har en god ut­vik­ling, og man­ge av bu­tik­ke­ne mel­der om god ut­vik­ling. Blant an­net gjor­de Kid det vel­dig bra, og Eva sko slo alle tid­li­ge­re re­kor­der.

Også mat og drik­ke var en hit hos de handle­gla­de.

– Rein­hart­sen gjor­de det godt, selv om de ikke er en ty­pisk «Han­de­lens dag-bu­tikk» si­den de sel­ger mat. Men vi ser at det er en vik­tig del av da­gen å kun­ne by på mer enn bare de størs­te knall­til­bu­de­ne, me­ner Hod­ne.

FORNØYDE SENTERLEDERE

Også ved San­dens er de fornøyde med tors­da­gen, men har ikke fått en­de­lig be­kref­tet de kon­kre­te tal­le­ne.

– Vi ser at vi har cir­ka 4-5 pro­sent om­set­nings­vekst fra i fjor, og det er vi vel­dig godt for­nøyd med. Det er eks­tra gøy at vi har fle­re re­kor­der her, sier sen­ter­le­der Chris­ti­na Om­land, som trek­ker frem Volt og Ima­ge, som i går had­de sin høy­es­te om­set­ning gjen­nom ti­de­ne.

– Og Car­lings i byen sat­te om­set­nings­re­kord for hele kje­den i Nor­ge, for­tel­ler hun.

Det me­ner An­der­sen i Kvad­ra­tur­for­enin­gen gir et godt bil­de på hvor stor han­dels­fest Han­de­lens dag fak­tisk er blitt.

– Car­lings har bu­tik­ker i våre størs­te byer, og at bu­tik­ken i San­dens har satt ny na­sjo­nal om­set­nings­re­kord på Han­de­lens dag i lil­le Kris­tian­sand, sier litt om hvor stor suk­sess det er snakk om, sier An­der­sen.

By­ens mins­te kjøpe­sen­ter, Slot­tet, mel­der også om gode salgs­tall.

– Vi har ikke tal­le­ne helt kla­re, men vi er vel­dig godt fornøyde. To­talt går vi ab­so­lutt over om­set­nin­ga fra i fjor, for­tel­ler sen­ter­le­der Ca­mil­la Strøn­stad.

De se­ne­re åre­ne har Han­de­lens dag fått kon­kur­ran­se av and­re til­buds­da­ger, som Black Fri­day i no­vem­ber. Sen­ter­le­der­ne tror li­ke­vel ikke Han­de­lens dag lar seg true med det første.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Det var yren­de liv i Mar­kens dag Han­de­lens dag gikk av sta­be­len tors­dag 6. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.