Får fort­set­te å opp­fø­re bo­li­ger i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

Sør Bo­lig slapp med en ad­var­sel fra kom­mu­nen. Fir­ma­et mis­ter ikke an­svars­ret­ten til å opp­fø­re bo­li­ger i Kris­tian­sand.

Et­ter mye kri­tikk for feil og mang­ler ved en rek­ke bo­li­ger un­der opp­fø­ring, har Kris­tian­sand kom­mu­ne nå sendt en for­mell ad­var­sel til Sør Bo­lig Eien­dom AS.

Ad­var­se­len er al­vor­lig nok, men in­ne­bæ­rer ikke til­bake­trek­king av an­svars­ret­ten, slik Fædre­lands­ven­nen i mai skrev var en mu­lig­het.

I Sør Bo­lig ble av­gjø­rel­sen tatt godt imot.

– Det­te er en vik­tig av­gjø­rel­se for oss, og det er po­si­tivt at vår vil­je til å ryd­de opp i de nevn­te av­vi­ke­ne er en med­vir­ken­de år­sak til ut­fal­let i sa­ken. Vi har skjer­pet ru­ti­ne­ne og kon­trol­len på fle­re om­rå­der for å unn­gå lig­nen­de svikt i frem­ti­den, sier drifts­sjef Trond Røn­nin­gen, som også er en av de tre ho­ved­ei­er­ne i sel­ska­pet.

«STERK TVIL»

Bre­vet fra kom­mu­nen inne­hol­der ty­de­lig kri­tikk av må­ten fir­ma­et har opp­trådt på.

«Over­tre­del­se­ne er av en slik ka­rak­ter at de nor­malt vil­le med-

FAKTA Sør Bo­lig Grup­pen AS

● Bo­lig­kon­sern med base i Aren­dal. Be­står et­ter eget si­gen­de av «et so­lid team med høy kom­pe­tan­se in­nen tra­di­sjo­nell bo­lig­byg­ging».

● Sør Bo­lig har tre av­de­lin­ger som dek­ker beg­ge Ag­der-fyl­ke­ne. Kon­to­re­ne lig­ger i Sør­lands­par­ken i Kris­tian­sand, Aren­dal og Ri­sør.

● I til­legg til å sel­ge ene­bo­li­ger, ut­vik­ler Sør Bo­lig nye bo­om­rå­der på hele Sør­lan­det – be­stå­en­de av nøk­kel­fer­di­ge hus og lei­lig­he­ter.

● Had­de i 2015 en om­set­ning på 180 mil­lio­ner kro­ner, og et re­sul­tat på 23 mil­lio­ner.

● Eid av Trond Ei­nar Røn­nin­gen, Re­my Bent­zen Die­de­riks og Tor Kje­til­son Moe/karl To­re Da­len med en tre­del hver. ført til­bake­trek­king av an­svars­rett for de gjel­den­de om­rå­der. Det er der­for un­der sterk tvil kom­mu­nen har valgt å gi Sør Bo­lig Eien­dom AS en ad­var­sel og ikke fat­te ved­tak om til­bake­trek­king.»

Li­ke­vel ble kon­klu­sjo­nen en an­nen.

«Vi vi­ser til at be­boer­ne vil bli ska­de­li­den­de ved en til­bake­trek­king av an­svars­rett, og at det­te vil vir­ke uri­me­lig. Be­boer­ne er flyt­tet inn, og det på­går nå ut­bed­rings­ar­bei­der; en til­bake­trek­king vil bety yt­ter­li­ge­re for­sin­kel­ser i det­te ar­bei­det,» skri­ver kom­mu­nen.

Ster­kest vekt­leg­ges imid­ler­tid at fir­ma­et vi­ser en vil­je til å ryd­de opp. Kon­klu­sjo­nen be­grun­nes slik:

«Det over­ord­ne­de vur­de­rings­te­ma­et er føl­ge­lig om år­sa­ken til svik­te­ne er fjer­net. I den­ne sam­men­heng leg­ger vi vekt på at Sør Bo­lig nå ser ut til å ha et klart øns­ke om å ret­te opp i de av­vik og feil som er fun­net, og at de bør få an­led­ning til det­te til tross for de al­vor­li­ge av­vi­ke­ne i til­sy­net.»

STEDLIG TILSYN

Sør Bo­lig byg­ger man­ge uli­ke pro­sjek­ter rundt om­kring på Sør­lan­det. Bo­lig­pro­sjek­tet på Brå­vann Pla­tå har stått sen­tralt Kris­tian­sand kom­mu­nes sak, og fle­re be­bo­ere der var mis­for­nøy­de med ar­bei­det.

Ma­ri­us Raael, saks­be­hand­le­ren som har sig­nert kom­mu­nens brev, sier de har inn­ført et eks­tra kon­troll­til­tak i for­hold til Sør Bo­ligs bo­lig­pro­sjek­ter.

– Som du sik­kert vet, er det­te med fer­dig­at­tes­ter i ut­gangs­punk­tet et til­lits­ba­sert sys­tem for den­ne type til­tak. Men i den­ne sa­ken har vi kom­met med en sterk ad­var­sel, og der­for føl­ger vi også opp med et eks­tra kon­troll­til­tak i etter­kant.

– Hva gjør dere frem­over?

– Vi har vars­let nå at vi vil kom­me på stedlig tilsyn før vi kan ut­ste­de fer­dig­at­tes­ter i dis­se pro­sjek­te­ne, sier Raael.

Det vil gi en eks­tra trygg­het for alle par­ter når sa­ken av­slut­tes en­de­lig og fer­dig­at­tes­ter ut­ste­des.

FOTO: BJELLAND, KJARTAN

Sør Bo­lig har hatt fle­re mis­for­nøy­de kun­der, men vi­ser vil­je til å ryd­de opp i pro­ble­me­ne. Kris­tian­sand kom­mu­ne har be­stemt seg for å la fir­ma­et be­hol­de an­svars­ret­ten og vise at de kan løse ut­ford­rin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.