For­eld­re kla­ger til Riks­ad­vo­ka­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For­eld­re­ne til en tolv år gam­mel jen­te som ble fun­net død i sen­gen sin i Sunn­fjord i fe­bru­ar i fjor, kla­ger hen­leg­gel­sen av sa­ken inn for Riks­ad­vo­ka­ten.

Tolv­årin­gen bod­de i et fos­ter­hjem i Sunn­fjord da hun døde, da­gen før hun vil­le fylt 13 år. Ob­duk­sjo­nen vis­te at epi­lep­si kun­ne være døds­år­sa­ken, og for­eld­re­ne til jen­ta an­meld­te Sogn barne­vern, fos­ter­for­eld­re­ne og en kom­mune­lege til po­li­ti­et. De hev­det barne­ver­net ikke tok dat­te­rens epi­lep­si på al­vor. Nå er sa­ken hen­lagt på grunn av be­vi­sets stil­ling, skri­ver Ber­gens Ti­den­de.

For­eld­re­nes ad­vo­kat, Louis An­da, sier de har kla­get hen­leg­gel­sen av sa­ken inn for Riks­ad­vo­ka­ten og me­ner epi­lep­si er døds­år­sa­ken.

Fyl­kes­man­nen og Fyl­kes­le­gen i Sogn og Fjor­da­ne åp­net til­syns­sak mot hen­holds­vis Sogn barne­vern og jen­tas fast­le­ge kort tid et­ter døds­fal­let, men først­nevn­te kon­klu­der­te med at barne­ver­nets opp­føl­ging av jen­ta var for­svar­lig. Også Kri­pos ble kob­let inn i etter­forsk­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.