City Train på «bil­lig­salg»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Drif­ten fort­set­ter som nor­malt i som­mer, selv om det kjen­te tu­rist­to­get i Kris­tian­sand ikke har lyk­kes med å skaf­fe nye ei­ere.

– Vel­dig man­ge spør om vi har solgt el­ler dri­ver fort­satt. Og «alle» sier vi ikke må sel­ge, men det er lett å si, for­tel­ler Vi­dar Hau­ge­dal, den kjen­te City Train-sjå­fø­ren i by­bil­det.

Sist høst ble City Train aver­tert for salg, men salgs­pro­ses­sen har – i lik­het med to­get selv – al­de­les ikke gått på skin­ner.

– Vi fort­set­ter drif­ten helt til vi får solgt. For sel­ge skal vi, om det tar ett el­ler to år, be­dy­rer han.

2,5 MIL­LIO­NER

Pris­an­tyd­ning for sel­ska­pet, in­klu­dert fire tog­sett, ble først satt til 3,95 mil­lio­ner kro­ner. Den er nå re­du­sert med halv­an­nen mil­lion til 2,5 mil­lio­ner.

Og med det «fer­dig pru­tet», iføl­ge Hau­ge­dal.

– Pri­sen in­klu­de­rer fire tog­sett, og bare ett nytt sett kos­ter 2,5 mil­lio­ner. Man får også alle av­ta­ler og god­kjen­nin­ger, good­will og lag­rings­plass. Man kan kjø­pe to­get i mor­gen og be­gyn­ne å tje­ne pen­ger fra dag én, hev­der 54-årin­gen.

Li­ke­vel lar kjø­per­ne, i hvert fall av det se­riø­se sla­get, ven­te på seg.

Det var fa­ren Finn Ole som star­tet opp sight­see­ing­to­get i 1986, an­gi­ve­lig som den første i Nor­ge, et­ter å ha sett noe lig­nen­de på sine rei­ser i ut­lan­det.

I dag står den Spa­nia-bo­sat­te pen­sjo­nis­ten fort­satt som ei­er av sel­ska­pet.

– Det er vel­dig ve­mo­dig å sel­ge. Men min far er snart 80 år, og for gam­mel til å hol­de på. Og jeg kla­rer det ikke ale­ne, sier Vi­dar Hau­ge­dal.

BLIR MED VIDERE

Sel­ska­pet sel­ges på den be­tin­gel­se at to­ge­ne ikke flyt­tes ut av byen. Helst skal en er­fa­ren lok­fø­rer føl­ge med på han­de­len.

– Jeg hå­per de som kjø­per vil ha meg med videre, jeg er selv­føl­ge- lig kjempe­in­ter­es­sert i det. Og det bur­de de også være, jeg kan jo alt om drif­ten og byen. De tje­ner ikke mye pen­ger om ikke jeg er med, be­mer­ker Hau­ge­dal.

Se­son­gen va­rer fra mai til sep­tem­ber, om som­mer­en er det opp­til 12 an­sat­te. I til­legg til by­kjø­ring i skole­fe­rien be­står drif­ten av å frak­te cruise­tu­ris­ter og sel­ska­per til ymse de­sti­na­sjo­ner.

City Train had­de i fjor en om­set­ning på 1,9 mil­lio­ner kro­ner og et over­skudd på rundt en halv mil­lion.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Vi­dar Hau­ge­dal els­ker å kjø­re tog, og hå­per even­tu­ell ny ei­er vil ha ham med videre.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

I som­mer er første av­gang klok­ka 11 fra Ned­re Torv, og hvert 20. mi­nutt fra klok­ka 12 til 18. Her i krys­set Vest­re Strand­gate/ Råd­hus­gata.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.