Laves­te asyl­tall si­den 1990-tal­let

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

UDI vars­ler at vil byg­ge kraf­tig ned et­ter at det kom 2.380 asyl­sø­ke­re til Nor­ge første halv­år i år. Det er det laves­te an­tal­let si­den 90-tal­let.

1.114 or­di­næ­re asyl­sø­ke­re hit­til i år er en ned­gang på om lag en tre­del fra fjor­årets tall, men tar man med an­tal­let re­lo­ka­li­ser­te har det vært en øk­ning på 40 pro­sent. Det er kraf­tig over­vekt av folk fra Sy­ria og Eri­trea.

To­talt sett har det kom­met 110 ens­li­ge mindre­åri­ge så langt i 2017, en ned­gang på 32,5 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor.

De lave an­komst­ta­le­ne både i fjor og hit­til i år har ført til at UDI har ned­jus­tert pro­gno­se­ne kraf­tig for res­ten av året. Pro­gno­sen for 2017 er på 3.000 asyl­sø­ke­re, i til­legg til 1.250 som kom­mer gjen­nom EUS re­lo­ka­li­se­rings­ord­ning.

Det er be­ty­de­lig mind­re enn for­vent­nin­gen om 10.000 på sam­me tid i fjor.

År­sa­ken til ned­gan­gen er først og fremst og at det kom­mer sta­dig fær­re asyl­sø­ke­re til Euro­pa. Det sto­re unn­ta­ket er Ita­lia som al­le­re­de har en øk­ning på 19 pro­sent før det som ty­pisk er høy­se­song på sen­som­mer­en. Det­te på­vir­ker imid­ler­tid ikke Nor­ge i sær­lig grad.

– Vel­dig man­ge av dem som kom­mer via Li­bya til Ita­lia, kom­mer fra land i Vest-afri­ka og Asia som for ek­sem­pel Bang­la­desh el­ler Pa­kis­tan, som ikke ty­pisk sø­ker asyl her i Nor­ge. I til­legg er man­ge av dem hel­ler ikke flykt­nin­ger, sier Udi-di­rek­tør Fro­de For- fang til NTB.

SÅRBAR KAPASITET

Skul­le Ita­lia der­imot ta imot fle­re fra Eri­trea, Etio­pia el­ler Su­dan, som har tra­di­sjon for å søke asyl i Nor­ge, kan kri­sen der på­vir­ke Nor­ge mer.

– Si­tua­sjo­nen er at pro­gno­sen for res­ten av året er vel­dig usik­ker. Van­lig­vis kom­mer fle­re sis­te halv­år enn det første halv­året, men i fjor var det in­gen slik øk­ning, sier For­fang.

Som føl­ge av de ned­jus­ter­te pro­gno­se­ne og søk­nads­tal­le­ne, har UDI end­ret be­red­ska­pen be­trak­te­lig. Mot­tak har blitt lagt ned jevnt og trutt, og per i dag bor 8.700 asyl­sø­ke­re på rundt 112 mot­tak.

Til høs­ten leg­ges yt­ter­li­ge­re 41 mot­tak ned, slik at ka­pa­si­te­ten er nede på 8.700 plas­ser, mot 29.000 for i un­der­kant av et år si­den.

– Det­te gjør oss sår­ba­re for nye sving­nin­ger. Det har også skapt ut­ford­rin­ger for drifts­ope­ra­tø­rer og kom­mu­ner, sier For­fang.

FÆR­RE I Kø

At an­tal­let asyl­sø­ke­re har gått kraf­tig ned mens UDIS be­red­skap fort­satt var høy, har ført til at de har kun­net ryd­de opp både i asyl og and­re sa­ker.

Mens det på sam­me tid i fjor lå 14.000 ube­hand­le­de søk­na­der på UDIS kon­to­rer, er bun­ken nå kut­tet ned til rundt 3.000.

Søk­na­de­ne fra 2015 har blitt prio­ri­tert, og UDI opp­ly­ser at de nes­ten er i havn. Litt over halv­par­ten av de 31.150 asyl­sø­ker­ne som kom til Nor­ge i 2015, fikk inn­vil­get be­skyt­tel­se. De fles­te av dis­se er al­le­re­de bo­satt, mens 13 pro­sent fort­satt bor i mot­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.