– For mye ser­vi­li­tet og enig­het

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

AREN­DAL

de Rui­t­er er kjent for sine fris­ke fra­spark, og spa­rer ikke all­tid på kon­fek­ten:

– Had­de jeg vært fra Nord-nor­ge, vil­le in­gen leet på et øye­lokk. Her på Sør­lan­det tren­ger vi mer uenig­het og tøf­fe­re po­li­tis­ke dis­ku­sjo­ner. Det må vi tåle! Jeg har sik­kert ir­ri­tert vet­tet av noen, og det har jeg for­stå­el­se for. Men alt for man­ge er opp­tatt av å gjø­re alle til lags, og det pre­ger hele sam­funns­de­bat­ten her nede. Sør­lan­det pre­ges litt for mye av ser­vi­li­tet og enig­het, mur­rer han. Før han leg­ger til med et smil: – Så vil nok noen mene det er for­skjell på å bar­be­re seg og skjæ­re av seg hele hau­et. Jeg ser den. He-he- Litt selv­kri­tisk må jeg være.

– Som stor­tings­re­pre­sen­tant har du en­ga­sjert deg i man­ge sa­ker som om­hand­ler dår­lig be­hand­ling av svært syke barn. Hvor mye har det be­tydd at du selv fikk en au­tis­tisk sønn for sju år si­den?

– Jeg var en­ga­sjert før det, men ble enda mer be­visst på det som er min kamp­sak num­mer én. Jeg kan ikke be­gri­pe de som sier man ikke skal en­ga­sje­re seg i en­kelt­sa­ker, for det er gjen­nom en­kelt­sa­ker du av­dek­ker sys­tem­svikt. Og ved å gri­pe tak i dem dan­ner du grunn­lag for nye po­li­tis­ke ved­tak. Når det gjel­der byg­nin­ger, vei­er og kloakk­an­legg, mang­ler det ikke på en­ga­sje­ment i en­kelt­sa­ker, men når det gjel­der men­nes­ker, skyg­ger de fles­te po­li­ti­ke­re ba­nen. Det skjøn­ner jeg ikke.

Vi har nå fått et pa­ral­lell­sam­funn der vel­ferds­sta­ten fun­ge­rer glit­ren­de for de al­ler fles­te som er res­surs­ster­ke og fris­ke, mens and­re må kjem­pe og sli­te av­hen­gig av hvor de bor. Slik skal det ikke være!

– Hva er du mest stolt av å ha fått til som stor­tings­re­pre­sen­tant?

– Det var da et en­stem­mig stor­ting i vår gikk inn for mitt for­slag om en to­tal­gjen­nom­gang av au­tisme­fel­tet, noe som be­rø­rer 50.000 men­nes­ker. Nå skal det ned­set­tes et Nou-ut­valg til høs­ten. Det ble jeg vel­dig glad for.

– Hva er du mest lei deg over ikke å ha fått til?

– Jeg er lei for at jeg ikke har vært tøff nok hele ti­den og stått

Fred­dy de Rui­t­er (48)

● Gift med In­ger, har søn­nen Elias (7) og dat­te­ren Eli­se (20)

● Har stu­dert his­to­rie, stats­vi­ten­skap og jus, og sis­te «si­vi­le» jobb var ad­junkt ved Åm­li vi­dere­gå­en­de sko­le (1999 - 2005)

● Stor­tings­re­pre­sen­tant for AustAg­der Ap (2005 - 2017)

● En­kel grill­mat som ko­te­let­ter og ham­bur­ge­re

● Co­la light, Pep­si Max og kaf­fe. Med al­ko­hol blir det rødvin. Og øl.

● Hjem­met vårt på Bjor­bekk. Nå har vi også kjøpt en en­kel hyt­te uten strøm og vann i Fro­land, så det blir vel et nytt som­mer­sted.

● I år blir det fag­lit­te­ra­tur. Skal stu­de­re på UIA til høs­ten.

● jord­bær og is.

Som­mer­ma­ten: Som­mer­drik­ken: Som­mer­ste­det: Som­mer­lek­ty­re: In­gen som­mer uten:

Gril­ling, nok på for de som har det al­ler vans­ke­ligst. Jeg har ald­ri vært helt ly­dig, men skul­le øns­ke jeg had­de vært enda har­de­re i kly­pa.

– Hvor­dan fø­les det å skul­le for­la­te riks­po­li­tik­ken?

– Det kjen­nes godt, selv om det også er ve­mo­dig. Men det had­de vært an­ner­le­des om jeg had­de tapt en no­mi­na­sjon el­ler et valg. Det­te har jeg valgt selv, og det skal bli godt å ha et ryd­dig 08–16-liv.

JOBB I NYE AG­DER

– Hva skal du gjø­re da?

– Jeg har fått meg jobb. I fyl­kes­kom­mu­nen. Noe med un­der­vis­ning. Mer vil jeg ikke si ennå.

– Hva? Be­tyr det at du skal job­be i det nye Ag­der-fyl­ket?

– He-he. Alle vet at jeg me­ner det ved­ta­ket var et feil­trinn. Men når den po­li­tis­ke be­slut­nin­gen er fat­tet, og der­som av­ta­len om ar­beids­plas­ser blir opp­fylt, hand­ler det om å se fram­over og gjø­re det bes­te ut av det, sier Fred­dy de Rui­t­er.

Men først skal han alt­så ta stu­die­po­eng i can­na­bis­mis­bruk ved UIA. Og hva skal han nå med det, da?

– Vi får se, smi­ler han – og blir nes­ten sør­landsk uty­de­lig der han rei­ser seg og vand­rer mot sitt nye liv.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Her på Sør­lan­det tren­ger vi mer uenig­het og tøf­fe­re po­li­tis­ke dis­ku­sjo­ner, sier av­trop­pen­de stor­tings­re­pre­sen­tant Fred­dy de Rui­t­er (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.