Up-sje­fen ad­va­rer mot bruk av app

Up-sjef, Øystein Krog­stad, ber folk ten­ke seg nøye om før de vel­ger å ta i bruk «app» som vars­ler om po­li­ti­ets kon­trol­ler.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

– Du må føle deg litt fat­tig når du er med på en slik ap­pli­ka­sjon som vars­ler om hvor po­li­ti­et står. Kan­skje er det en rus­på­vir­ket sjå­før som ikke kjø­rer der vi står, men kjø­rer gjen­nom et bygg­felt og kjø­rer ned en unge, el­ler for­år­sa­ker en stygg ulyk­ke, sier sjef for ut­ryk­nings­po­li­ti­et i Ag­der po­liti­dis­trikt, Øystein Krog­stad.

Han me­ner det bur­de være en tanke­vek­ker til de som leg­ger inn, og bru­ker ap­pen.

PO­PU­LÆR

Si­den 2012 har ap­pli­ka­sjo­nen lagt ut over 80.000 vars­ler om hvor po­li­ti­et har holdt kon­trol­ler i Nor­ge. «Ap­pen» las­tes gjer­ne ned på mo­bi­ler og har blitt las­tet ned av over 100.000, iføl­ge An­d­roid- og App­le sin ap­pli­ka­sjons­bu­tikk.

Som bru­ker kan du vel­ge hvil­ket fyl­ke, el­ler kom­mu­ne, du vil få vars­ler fra. Med en gang en bru­ker leg­ger inn en kon­troll de har ob­ser­vert, vil alle and­re også bli vars­let.

Krog­stad kan for­tel­le at po­li­ti­et er kjent med pro­ble­met:

– At folk blir vars­let og slip­per å be­ta­le 3–4000 kro­ner i bot er ikke noen pro­blem for ver­ken sam­fun­net el­ler for oss. Men at folk er med på å vars­le og hjel­pe de som ald­ri skul­le vært på vei­en som ruskjø­re­re og lig­nen­de – det er det sto­re pro­ble­met her.

Si­den po­li­ti­et ikke får gjort noe, leg­ges det ikke mye tid ned for å få bukt med pro­ble­met:

– Vi tar like man­ge fø­rer­kort, rus- og rå­kjø­re­re som før. Det er klart sann­syn­lig­he­ten for at vi had­de tatt enda fle­re ruskjø­re­re had­de vært større om den­ne ap­pli­ka­sjo­nen ikke had­de vært oppe og gått, sier Up-sje­fen, og leg­ger til at han øns­ker folk ten­ke seg om to gan­ger før de leg­ger ut slike opp­lys­nin­ger.

BILDER AV SIVILBILER

I til­legg til en «tips oss» side in­ne i ap­pli­ka- sjo­nen fin­nes det en egen lis­te hvor det er bilder av bi­ler po­li­ti­et bru­ker når de er ute som si­vil­po­li­ti. Her står også re­gist­re­rings­num­me­ret lis­tet opp ved si­den av bil­det.

– Det er klart at den­ne har blitt la­get for å hjel­pe de som er vil­lig til å kjø­re for fort, i rus­på­vir­ket til­stand el­ler for and­re som gjør noe som po­li­ti­et ikke skal få greie på.

Hva ten­ker du om at det også fin­nes en slik lis­te med si­vil­bi­le­ne?

– Jeg skjøn­ner det ikke, men vi bru­ker ikke for mye tid på det. Vi job­ber slik vi har gjort før, og kan­skje litt smar­te­re. 95 pro­sent av be­folk­nin­gen øns­ker at vi lu­ker vekk de som kjø­rer i rus­på­vir­ket til­stand og lig­nen­de, av­slut­ter Krog­stad.

Fædre­lands­ven­nen har prøvd å kom­me i kon­takt med ut­vik­ler­ne av ap­pli­ka­sjo­nen på te­le­fon, epost og Face­bo­ok men ikke lyk­kes.

FOTO: SKJERMDUMP

Slik så ap­pen ut når vi gikk inn på Vest-ag­der tid­li­ge­re i uka. Her har per­soner lagt inn vars­ler om hvor po­li­ti­et be­fin­ner seg til en­hver tid i Kris­tian­sand og kom­mu­ne­ne rundt.

ARKIVFOTO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.