Po­pu­lær bade­kulp fylt med stein

Hytte­ei­ere på Borte­lid for­tvi­ler et­ter at bade­kul­pen de har brukt i alle år er fylt igjen med stein­mas­ser.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Jeg holdt på å få sjokk. Her har vi hatt mor­gen- og kvelds­bad med bar­na i 20 år, og så er bade­kul­pen plut­se­lig jev­net med jor­da, sier Tri­ne Sand­nes fra Kris­tian­sand.

Sist helg var 53-årin­gen på hyt­ta med fa­mi­li­en, rundt 300 me­ter sør for ski­sen­te­ret.

Men den idyl­lis­ke bade­kul­pen kloss inn­til fa­mi­lie­bak­ken, i bun­nen av Kvite­foss­bek­ken og nor­malt bredd­full av friskt fjell­vann, var ra­dert bort.

SER IKKE BEHOVET

På Borte­lid-fo­rum på Face­bo­ok har hun ut­trykt skuf­fel­se over at en av få bade­plas­ser ved fjell­de­sti­na­sjo­nen nå er som sun­ket i jor­da, el­ler stein­mas­ser.

Hytte­ei­e­ren san­ker støt­te fra fle­re som har fre­kven­tert det fris­ke bade­van­net, som var om lag fire gan­ger fem me­ter stort og dypt nok for stu­ping.

– Jeg kan ikke skjøn­ne hva de skal bru­ke den lil­le plas­sen til. Ikke kan du par­ke­re bi­ler inni kro­ken der, da må du spren­ge vekk mye mer. Og nye par­ke­rings­plas­ser er al­le­re­de an­lagt rett ved si­den av, me­ner Tri­ne Sand­nes.

Kom­mu­nen for­kla­rer at na­tur­inn­gre­pet kre­ves for å mi­ni­me­re flom­fa­ren fra vass­dra­get ved å leg­ge bek­ken i rør, samt lage par­ke­rings­plas­ser og even­tu­elt ny varme­stue for ski­sen­te­ret.

I den for­bin­del­se er na­turin­te- res­se­ne, vann­kul­pen, vur­dert bak næ­rings­in­ter­es­se­ne.

– BEKLAGELIG EF­FEKT

– Vi har dis­ku­tert at det blir vans­ke­lig å bade der. Det er en beklagelig og uhel­dig ef­fekt, kom­men­te­rer næ­rings­sjef Øy­vin Mol­tu­myr i Åseral kom­mu­ne til Fædre­lands­ven­nen.

Han po­eng­te­rer at det fin­nes and­re ste­der man kan bade på Borte­lid. Men de som pro­te­ste­rer sier det er langt mel­lom de fine kul­pe­ne.

Re­gu­le­rings­pla­nen for Kvite­foss­myra ble god­kjent i 2016. I den­ne pla­nen er et av rekke­følge­kra­ve­ne at bek­ken skal luk­kes.

Ski­sen­te­ret har til­la­tel­se til å byg­ge ny varme­stue i to eta­sjer del­vis inn på det om­rå­det som nå fyl­les igjen. Men fore­lø­pig er det ikke fun­net rom for en så­pass tung in­ves­te­ring.

– Det nye om­rå­det skal bru­kes til bil­par­ke­ring og tråkke­ma­ski­ner, og gi et litt mer hel­het­lig bil­de rundt ski­sen­te­ret og ski­skyt­ter­sta­dion. Bek­ken har brutt opp og øde­lagt det­te area­let, sier Las­se Lie­støl, dag­lig leder ved Borte­lid ski­sen­ter.

Han sy­nes hen­sy­net til ski­fol­ket må gå klart foran bade­fol­ket, som han me­ner er i klart mindre­tall.

«Over­svøm­mel­se på det­te om­rå­det har jeg sett fle­re gan­ger, men kan med hån­da på hjer­tet si at jeg ald­ri har sett noen bade i den kul­pen.» skri­ver han på fo­ru­met.

– SKAL KUN­NE BADE

Det kom­mer uli­ke sig­na­ler når det gjel­der videre bade­mu­lig­he­ter i bun­nen av bek­ken.

Ved kul­pen kom­mer et inn­tak med fle­re kraf­ti­ge rør som skal føre van­net trygt un­der om­rå­det. Inn­ta­ket stø­pes i be­tong med rist.

Et­ter at det­te er etab­lert skal kul­pen fyl­les opp igjen med vann.

– Det er et mål at man skal kun­ne bade i kul­pen som­mers­tid el­ler ved lav vann­fø­ring når til­ta­ket er fer­dig­stilt. Det­te prø­ver vi nå å løse i pro­sjek­te­rin­gen. Det kan imid­ler­tid vise seg at man må set­te opp sik­ker­hets­gjer­de og var­sel om for­bud mot ba­ding ved høy vann­fø­ring. Det­te er ikke en­de­lig av­klart, for­kla­rer plan­leg­ger Ka­ri Røyn­lid i Åseral kom­mu­ne i en epost til Fædre­lands­ven­nen.

Pla­nen for Kvite­foss­myra har vært på hø­ring hos både hytte­la­get og ut­marks­la­get på Borte­lid, in­nen den ble god­kjent av kom­mune­sty­ret.

Ar­bei­det med å luk­ke bek­ken skal et­ter pla­nen av­slut­tes i lø­pet av 2019. Til­ta­ket er kost­nads­be­reg­net til 2,25 mil­lio­ner kro­ner (eks.mva.) og fi­nan­siert med mid­ler fra ut­byg­gings­av­ta­ler.

Det er Åseral kom­mu­ne som står for pro­sjekt­gjen­nom­fø­rin­gen, og de går nå ut og be­kla­ger at in­for­ma­sjo­nen til hytte­ei­ere har vært for dår­lig.

Iføl­ge kom­mu­nen er til­ta­ket kla­rert med både NVE og VestAg­der fyl­kes­kom­mu­ne.

FOTO: SVEIN VERSLAND

Det skal leg­ges fle­re kraf­ti­ge rør og la­ges et inn­tak med rist som tar unna van­net i bek­ken.

FOTO: JØRGEN LAUVSLAND

Bade­kul­pen skim­tes i bak­grun­nen til venst­re på det­te bil­det, tatt un­der Åseral snø­scoo­ter­klubbs bakke­løp i april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.