Sol­berg i eks­klu­sivt sel­skap

Nors­ke po­li­ti­ke­re har tra­di­sjo­nelt vært skep­tis­ke til luk­ke­de makt­klub­ber som G20. Men stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) syns det er spen­nen­de å få være med.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– G20-mø­tet er spen­nen­de for oss å del­ta på. Det er en li­ten for­sam­ling sam­men­lig­net med man­ge av de sto­re in­ter­na­sjo­na­le mø­te­ne, og for­hå­pent­lig­vis får vi en dis­ku­sjon over bor­det om hvor­dan vi kan løse noen av de sto­re ut­ford­rin­ge­ne fram­over, sier Sol­berg til NTB.

Fre­dag og lør­dag er hun med som spe­si­elt in­vi­tert gjest på G20topp­mø­tet i Hamburg.

Der mø­tes ver­dens mek­tigs­te le­de­re til knall­har­de ut­veks­lin­ger om ver­dens­po­li­tik­kens mest be­ten­te spørs­mål.

AMERIKANSK KURSENDRING

I år har for­be­re­del­se­ne vært spe­si­elt vans­ke­li­ge. Det skyl­des først og fremst den brå kurs­end­rin­gen i amerikansk po­li­tikk et­ter at Do­nald Trump over­tok som pre­si­dent.

– Det er vik­tig at vi ikke går bak­over, sier Sol­berg.

Fryk­ten er at det er nett­opp til­bake­skritt som skal bli ut­fal­let av toppmøtet.

Spe­si­elt mørkt ser det ut for sam­hol­det in­nen­for kli­ma- og miljø­po­li­tik­ken. Trump har al­le­re­de kunn­gjort at han vil trek­ke USA ut av Pa­ris­av­ta­len. Sam­ti­dig spø­ker det for ster­ke er­klæ­rin­ger om støt­te til FNS bære­kraft­mål – en av hjerte­sa­ke­ne til Sol­berg.

I til­legg har Trumps pro­tek­sjo­nis­tis­ke lin­je ført til større kon­flik­ter enn på man­ge år in­nen­for han­dels­po­li­tik­ken, som har vært ett av kjerne­om­rå­de­ne til G20.

MILDNER KRITIKKEN

Tra­di­sjo­nelt har nors­ke po­li­ti­ke­re vært skep­tis­ke til klub­ber som G20, der de størs­te lan­de­ne i ver­den gjør opp seg imel­lom, mens mind­re land som Nor­ge blir stå­en­de på ut­si­den.

– G20 har strengt tatt ikke noe man­dat ut­over å frem­me sine egne in­ter­es­ser, på­pe­ker NUPI­di­rek­tør Ulf Sverd­rup.

I for­kant av toppmøtet har både Sol­berg og and­re euro­pe­is­ke le­de­re sagt at de vil kjem­pe for et re­gel­ba­sert in­ter­na­sjo­nalt sys­tem. Men det­te står i et mot­set­nings­for­hold til grup­pe­rin­ger som G20, me­ner Sverd­rup.

– Det er for­skjell på en klubb og en or­ga­ni­sa­sjon, sier Sverd­rup til NTB.

– Pro­ble­met er at slike grup­pe­rin­ger kan un­der­gra­ve etab­ler­te in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ner. Sam­ti­dig er det vans­ke­lig å om­fav­ne en klubb som man ikke er med­lem i selv, sier han.

HÅ­PER På LEDERSKAP

Sol­berg står fast på at G20 ikke kan bli noen er­stat­ning for FN og and­re of­fi­si­el­le ka­na­ler. Men di- rek­te ne­ga­tiv til G20 vil hun li­ke­vel ikke være, nå som Nor­ge har fått en stol ved bor­det.

– Jeg er for det­te hvis det be­tyr at vi får fel­les lederskap og mer be­ve­gel­se i ver­den, sier Sol­berg til NTB.

G20-mø­te­ne kan gi rom for mer dy­na­mis­ke dis­ku­sjo­ner for­di mø­te­ne har fær­re del­ta­ke­re, for­kla­rer hun. Men må­let må iføl­ge hen­ne være å leg­ge mer trykk på det som al­le­re­de er ved­tat­te in­ter­na­sjo­na­le mål.

IN­TENST DIPLOMATI

I må­ne­de­ne fram mot toppmøtet har det på­gått vans­ke­li­ge for­hand­lin­ger om en slutt­er­klæ­ring fra mø­tet. Da Mer­kel åp­net toppmøtet fre­dag etter­mid­dag, kom hun med en bønn om smi­dig­het.

– Løs­nin­ger fin­nes kun når vi er vil­li­ge til å inn­gå kom­pro­mis­ser, når vi er vil­li­ge til å nær­me oss hver­and­re. Men vi må ikke strek­ke oss for langt og be­gyn­ne å fire på prin­sip­pe­ne. Vi må også kun­ne si ifra der vi er ueni­ge, sa Mer­kel til G20-le­der­ne.

Eu-kom­mi­sjo­nens pre­si­dent Jean-clau­de Junck­er sier han er glad for at det er nett­opp Mer­kel som leder mø­tet.

– Men hun vil måt­te bru­ke alle sine di­plo­ma­tis­ke ev­ner for å opp­nå re­sul­ta­ter, ad­va­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.