Inn­tekt­fall for lo­kal­ra­dio­er

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Alle de vik­tigs­te inn­tekts­kil­de­ne for lo­kal­ra­dio­ene, som re­klame­inn­tek­ter, bingo­inn­tek­ter og ga­ver, gikk ned fra 2015 til 2016.

Lo­kal­ra­dio­enes sam­le­de re­klame­inn­tek­ter falt med 14,6 pro­sent i 2016, fra 231 til 194 mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge del to av Me­die­til­sy­nets rap­port om øko­no­mi­en i nors­ke medie­be­drif­ter.

Sam­let sett har lo­kal­ra­dio­ene over­skudd, men det skyl­des i stor grad de 16 lo­kal­ra­dio­ene i P4-nett­ver­ket. De kan sam­kjø­re re­klame­salg for hele lan­det, og re­kla­me ut­gjor­de 95 pro­sent av de­res inn­tek­ter.

Når de na­sjo­na­le ra­dio­sta­sjo­ne­ne flyt­ter sine sen­din­ger over til dab-net­tet i lø­pet av 2017, vil lo­kal­ra­dio­ene stå ale­ne igjen på Fm-net­tet man­ge ste­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.