FN fei­rer his­to­risk atom­vå­pen­av­ta­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For første gang for­byr FN land å skaf­fe seg el­ler bru­ke atom­vå­pen. Av­ta­len fei­res som his­to­risk, til tross for boi­kott fra atom­mak­te­ne og Nato.

– Det­te blir et his­to­risk øye­blikk og vil bli den første multi­la­te­ra­le ned­rust­nings­av­ta­len på mer enn 20 år, sa Elay­ne Why­te Go­mez, som har le­det Fn-kon­fe­ran­sen som har for­hand­let om av­ta­len.

– Ver­den har ven­tet på inn­fø­ring av den­ne ju­ri­dis­ke stan­dar­den i 70 år, sa hun og re­fe­rer­te til hvor­dan atom­bom­ber ble brukt mot Hiro­shi­ma og Na­ga­sa­ki i au­gust 1945.

Et­ter tre uker med in­ten­se for­hand­lin­ger var av­tale­teks­ten klar for sis­te fin­le­sing ons­dag. Fre­dag var lan­de­ne sam­let til av­stem­ning over en av­ta­le som for al­ler første gang for­byr atom­vå­pen.

Det en­de­li­ge ut­kas­tet kre­ver at alle land som ra­ti­fi­se­rer det ald­ri un­der noen om­sten­dig­he­ter ut­vik­ler, tes­ter, pro­du­se­rer, frem­stil­ler el­ler på an­nen måte an­skaf­fer seg el­ler lag­rer atom­vå­pen.

Det for­byr også en­hver over­fø­ring el­ler bruk av atom­vå­pen el­ler kjerne­fy­sis­ke, eks­plo­si­ve inn­ret­nin­ger, samt trus­sel om å bru­ke slike vå­pen.

Mer enn 120 land ven­tes å slut­te seg til av­ta­len.

– Jeg er svært trygg på at det en­de­li­ge ut­kas­tet har fan­get opp mål­set­tin­gen til det over­vel­den­de fler­tal­let av dem som del­tar på kon­fe­ran­sen, in­klu­dert re­pre­sen­tan­ter for si­vil­sam­fun­net, sa Why­te Go­mez.

Av­ta­len svek­kes imid­ler­tid be­ty­de­lig av at in­gen av atom­mak­te­ne har øns­ket å del­ta i for­hand­lin­ge­ne. Da spørs­må­let kom opp i de­sem­ber i fjor om hvor­vidt man skul­le star­te slike for­hand­lin­ger, stem­te Stor­bri­tan­nia, Frank­ri­ke, Russ­land og USA imot. Ki­na, In­dia, Pa­kis­tan, Ja­pan og SørKorea av­sto fra å stem­me.

Av de 38 lan­de­ne som stem­te mot, var 28 Nato-land. Bare Ne­der­land, som har ame­ri­kans­ke atom­vå­pen ut­plas­sert på sin jord, har sendt en de­le­ga­sjon til for­hand­lin­ge­ne.

Nor­ge var blant lan­de­ne som stem­te mot å for­hand­le fram en av­ta­le i de­sem­ber.

– Nor­ge har ak­tivt sagt at de ikke øns­ker å del­ta. Det er trist at de ikke be­nyt­ter mu­lig­he­ten til å være med når re­gel­ver­ket ut­for­mes, sa ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk Folke­hjelp, Hen­ri­et­te Kil­li West­hrin, til NTB tid­li­ge­re den­ne uken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.