168

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

SKOGBRANNER

så langt i år.

Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap ad­va­rer om øken­de skog­brann­fare på Øst­lan­det og set­ter enda et he­li­kop­ter i slukke­be­red­skap.

Til nå i 2017 er det re­gist­rert 659 gress­bran­ner og 168 bran­ner i skog og ut­mark, iføl­ge Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB).

– Cir­ka 90 pro­sent av alle skogbranner skyl­des men­nes­ke­lig ak­ti­vi­tet. Bål­bren­ning og gril­ling er de van­ligs­te år­sa­ke­ne, sier av­de­lings­di­rek­tør Hans Kris­ti­an Mad­sen i DSB.

Mad­sen ad­va­rer om øken­de skog­brann­fare på Øst­lan­det. Fra 15. april til 15. au­gust står det et skog­brann­he­li­kop­ter i fast be­red­skap på Torp uten­for Sande­fjord. Nå set­tes enda et he­li­kop­ter i be­red­skap på Kjel­ler ved Lille­strøm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.