Kuns­tig in­tel­li­gens rul­ler inn

Snart tren­ger ikke regn­skaps­fø­rer­ne å set­te opp ver­ken bud­sjett el­ler regn­skap.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

– På man­ge om­rå­der vil kuns­tig in­tel­li­gens kun­ne være dyk­ti­ge­re enn regn­skaps­fø­re­ren. Og til en viss grad vil kuns­tig in­tel­li­gens er­stat­te regn­skaps­fø­re­rens jobb, sier Mor­ten Good­win, første­ama­nu­en­sis og nest­le­der for Cent­re for Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce Rese­arch (Cair) ved Uni­ver­si­tet i Ag­der.

Cair star­tet opp 2. mars 2017, og har si­den da ført til at både Ag­der Ener­gi og Sør­lan­det syke­hus tar i bruk kuns­tig in­tel­li­gens i sine felt. I au­gust star­ter det nes­te sto­re pro­sjek­tet i rek­ka. Sam­men med fir­ma­et Bi­la­gos skal Næ­rings-ph.d-stu­dent Jahn Tho­mas Fidje, med Cair og UIA i ryg­gen, ska­pe al­go­rit­me­ne som skal få regn­skaps­kon­to­re­ne til å ten­ke selv.

– Vi ser et stort po­ten­si­al med et sam­ar­beid mel­lom forsk­ning og næ­rings­liv. Hå­pet er et gjen­nom­brudd in­nen auto­ma­ti­se­ring av opp­ga­ver, sier Ro­bert Kris­ti­an­sen, CTO i Bi­la­gos.

FØRSTEMANN TIL MØLLA

Det fin­nes in­gen ste­der i ver­den der kuns­tig in­tel­li­gens kan er­stat­te regnskapsførere i dag, med­de­ler Good­win, men leg­ger til at han vet om fle­re som fors­ker på det sam­me.

– Er det et kapp­løp?

– Hele forsk­nings­mil­jø­et er et rotte­race. Alt hand­ler om å være den første til å fin­ne opp ting, på­pe­ker han.

Jahn Tho­mas Fidje inn­røm­mer at det­te gir han et eks­tra driv.

– Vi må fin­ne på alle al­go­rit­me­ne som skal er­stat­te regn­skaps­fø­re­ren. In­gen slike al­go­rit­mer fin­nes enda, men vi er gans­ke sik­re på at det lar seg gjø­re, sier Good­win.

– TEN­KER

Fidje sy­nes det er eks­tra spen­nen­de å se hva en data­ma­skin er i stand til å gjø­re ved at man an­ven­der kuns­tig in­tel­li­gens.

– Man kan lære dem ting. Det er nes­ten så data­ma­ski­ne­ne be­gyn­ner å ten­ke, for­tel­ler han.

– Dere sam­men­lig­ner al­go­rit­mer med tan­ker?

– Hva man kal­ler tan­ker og hva man kal­ler læ­ring er det litt uenig­het om. Jeg sier at kuns­tig in- tel­li­gens læ­rer og ten­ker. Så vet jeg at man­ge fi­lo­so­fer er ueni­ge med meg, for­di de me­ner at tan­ker er for­be­holdt men­nes­ker, sky­ter Good­win inn.

Han på­pe­ker at egen­ska­pen til å lære vil gjø­re fel­tet svært nyt­tig i regn­skaps­bran­sjen, der inn­hen­ting av tall, ana­ly­ser og hyp­pi­ge si­tua­sjons­vur­de­rin­ger er en­del av hver­da­gen.

SPÅR ET BED­RE SAMFUNN

Good­win har et inn­trykk av at man­ge tror at kuns­tig in­tel­li­gens er et slags ma­gisk verk­tøy, men på­pe­ker at det er det ikke.

– Det er bare ma­te­ma­tikk og pro­gram­me­ring. Et vel­dig avan­sert data­pro­gram. Det å få kuns- tig in­tel­li­gens til å gjø­re opp­ga­ver, og ofte gjø­re det bed­re enn men­nes­ker, er et bed­re samfunn. Det vil føre til at vi får regnskapsførere som ikke gjør feil, sier han.

– Så hvor­dan vil frem­ti­den til regn­skaps­fø­re­ren ser ut?

– Regn­skaps­fø­re­ren vil få en an­nen hver­dag i frem­ti­den der man­ge av da­gens opp­ga­ver er auto­ma­ti­sert. Det blir en hver­dag uten å for ek­sem­pel set­te opp bud­sjett el­ler regn­skap.

På sikt spår han at regn­skaps­fø­rer­yr­ket, sam­men med and­re yr­ker, vil auto­ma­ti­se­res bort.

– Men i nær frem­tid har vi fort­satt be­hov for regnskapsførere og å etter­prø­ve re­sul­ta­te­ne. Vel­dig langt frem i tid har man kan­skje ikke be­hov for det, men da må vi be­gyn­ne å spe­ku­le­re, sier han.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Mor­ten Good­win og Jahn Tho­mas Fidje er, sam­men med be­drif­ten Bi­lago og UIA, med i kapp­lø­pet om å være de første fors­ker­ne i ver­den med kuns­tig in­tel­li­gens på regn­skaps­kon­to­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.