Det­te skal det fors­kes på

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Pro­sjek­tet har som mål å vi­dere­ut­vik­le me­to­der og al­go­rit­mer for å auto­ma­ti­se­re og for­bed­re fle­re as­pek­ter in­nen fi­nans­sek­to­ren og regn­skaps­bran­sjen. Pro­sjek­tet vil ba­se­re seg på en type kuns­tig in­tel­li­gens-al­go­rit­me som har fått mye opp­merk­som­het de enes­te åre­ne, De­ep Lear­ning. Pro­sjek­tet vil vi­dere­ut­vik­le va­ri­an­ter av De­ep Lear­ning spe­si­elt med tan­ke på økt inn­sikt og dyp for­stå­el- se av regn­skaps­data.

Sen­tralt i pro­sjek­tet er ut­vik­ling og an­ven­del­se av al­go­rit­mer for klas­si­fi­se­rings­pro­ble­mer, slik som å for­stå tren­der i regn­skaps­da­ta­ene og for­ut­si pro­ble­mer samt vars­le om nes­te bes­te hand­ling. Al­go­rit­me­ne vil ba­sert på his­to­risk data for­stå når en be­drift vil kom­me til å få et inn­tekts­tap, og fore­slå hand­lin­ger som for­bed­rer, og hvis mu­lig unn­går, si­tua­sjo­nen. Videre skal det også ut­vik­les me­to­der for å iden­ti­fi­se­re og for­ut­si av­vik og tren­der i enor­me data­meng­der hvor kon­ven­sjo­nel­le me­to­der ikke strek­ker til.

Forsk­nin­gen vil re­sul­te­re i et sys­tem med auto­ma­tisk dyp for­stå­el­se for fel­tet, og som vil kun­ne til­by in­tel­li­gent, dia­log­ba­sert form for kunde­støt­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.