Sam­me fir­ma i 54 år

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TOR MJAALAND

54 år i sam­me fir­ma­et må være bort­imot sør­lands­re­kord. Gum­pen-fa­mi­li­en og kol­le­ger hedret snart 70 år spre­ke Ole Mar­tin Tversland da han tok av­skjed med bil­fir­ma­et.

Sje­fen sjøl, godt voks­ne Per Hel­ge Gum­pen, var et halvt år gam­mel da Tversland star­tet som vi­ser­gutt hos Gum­pens Auto i Tor­dens­kjolds­gate 2 i Kris­tian­sand i 1963. Der­for fant han det mest for­svar­lig å over­late til pap­pa Hel­ge, snart 80 år, å hol­de av­skjeds­ta­len.

Og den vi­ta­le bil­ve­te­ra­nen hus­ket godt 16-årin­gen som første dag på jobb måt­te ta på seg la­ger­frakk som alle de and­re an­sat­te.

– Du var jo ikke sto­re gut­ten, og la­ger­frak­ken sub­bet nes­ten i gol­vet, min­tes Hel­ge Gum­pen.

EN ENER I FIR­MA­ET

De­ret­ter var det klart for man­ge god­ord til en mer enn nor­malt tro­fast med­ar­bei­der som raskt avan­ser­te fra vi­ser­gutt­opp­ga­ver, til jobb på dele­la­ger, som bil­sel- ger, dag­lig leder og ei­en­doms­an­svar­lig, for å nev­ne noen av opp­ga­ve­ne Ole Mar­tin Tversland har hatt i det sto­re sel­ska­pet.

Og 80-årin­gens mel­ding til 70-årin­gen var ty­de­lig: – Du har vært en ener i fir­ma­et. Ald­ri har det vært nei i deg, og all­tid har du ytt ditt bes­te.

At han som bil­sel­ger had­de gjort det så godt at både sel­ger og sjef ble pre­mi­ert med di­ver­se Bar­ce­lo­na-tu­rer, had­de åpen­bart reise­gla­de Hel­ge Gum­pen satt stor pris på.

«MAN­GE TALENTER»

Den ny­bak­te pen­sjo­nis­ten måt­te inn­røm­me at det var med blan­de­de fø­lel­ser han nå blir pen­sjo­nist, ikke minst for­di han har fått job­be sam­men med en fan­tas­tisk gjeng kol­le­ger.

– Det har ikke vært vans­ke­lig å bli glad i den­ne ar­beids­plas­sen, og jeg kom­mer til å sav­ne dere alle sam­men, sa Tversland.

Og når vi spør Nho-sje­fen på Sør­lan­det, Si­ri Mat­hie­sen, om hva hun ten­ker om en mann som har vært an­satt i 54 år i sam­me fir­ma­et, er den første kom­men­ta­ren: – Først og fremst vil jeg gra­tu­le­re en mann som åpen­bart har hatt man­ge talenter. Men det­te sier også noe om en ar­beids­plass som er i stand til å gi sine an­sat­te nye ut­ford­rin­ger gjen­nom et langt ar­beids­liv.

NY REKORD?

Mat­hi­sen min­ner om at pen­sjons­al­de­ren len­ge har vært 67 år, men nå er grad­vis økt til 72 år der­som ikke be­drif­ten har egen av­ta­le om noe an­net. Med and­re ord, kom­mer det en ny «Tversland» og star­ter som 16-åring, er det mu­lig å set­te nok en rekord.

Men det tror Nho-sje­fen nep­pe skjer.

– I dag er det nor­malt med langt hyp­pi­ge­re jobb­skif­ter. Både ar­beids­gi­ve­re og an­sat­te me­ner at det gir de bes­te re­sul­ta­te­ne. Hos sto­re Gum­pen Grup­pen har åpen­bart Ole Mar­tin Tversland hatt den mu­lig­he­ten in­nen­for de man­ge fir­ma­ene i sel­ska­pet, er Si­ri Mat­hie­sens hil­sen til pen­sjo­nist og ar­beids­gi­ver.

FOTO: TOR MJAALAND

Gum­pen-fa­mi­li­en var raus med ros da Ole Mar­tin Tversland (nr. tre fra venst­re) had­de sin sis­te ar­beids­dag i Gum­pen Grup­pen. Fra venst­re Per Hel­ge Gum­pen, Ni­na Gum­pen Han­sen, Tversland og Hel­ge Gum­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.