Ned­gang i pro­duk­sjo­nen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Fra april til mai i år falt in­du­stri­pro­duk­sjo­nen med 0,3 pro­sent, men i de tre sis­te må­ne­de­ne sett un­der ett har det vært en svak øk­ning, vi­ser tall fra SSB. Det var et vende­punkt i norsk in­du­stri­pro­duk­sjon i sep­tem­ber 2016, og si­den da har det vært en viss øk­ning i ak­ti­vi­te­ten, opp­ly­ser Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB). Fra mars til mai var det en svak øk­ning i in­du­stri­pro­duk­sjon, den gikk opp 0,4 pro­sent sam­men­lig­net med tre­må­ne­ders­pe­rio­den før, vi­ser de se­song­jus­ter­te tal­le­ne. Byg­ging av skip og olje­platt­for­mer bi­dro mest til den to­ta­le veks­ten med en øk­ning på 2,8 pro­sent. Stor ak­ti­vi­tet hos en­kel­te sto­re pro­du­sen­ter drev fram den­ne veks­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.