Å, dra til sjøs, det er fe­rie!

Faedrelandsvennen - - MENING - KA­RI HENRIKSEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der

Hur­ra, det er fe­rie! Nå strøm­mer folk fra res­ten av lan­det og hele ver­den til Sør­lan­det for å opp­le­ve vår fan­tas­tis­ke na­tur.

●● Hel­dig­vis nyter de godt av at vi har lo­ver i Nor­ge som sik­rer oss til­gang til sjø og strand. Slik vil Ar­bei­der­par­ti­et ha det fram­over og. I dis­se da­ger fei­rer alle­manns­ret­ten 60 år.

Det er vel verdt en fei­ring. For 60 år si­den ble Fri­lufts­lo­ven ved­tatt i Stor­tin­get og alle­manns­ret­ten ble for første gang lov­fes­tet i Nor­ge – til gle­de for alle som nyter den flot­te og va­rier­te na­tu­ren her nede en­ten de er tu­ris­ter el­ler som meg, en som bor her fast. Ar­bei­der­par­ti­et me­ner at ret­ten til å fer­des ute i na­tu­ren skal være lik for alle. Til­gang til na­tur, strand og fri­lufts­om­rå­der skal ikke være av­hen­gig av be­kjent­ska­per el­ler lomme­bok. Alle­manns­ret­ten gir deg og meg rett til å fer­des fritt og hen­syns­fullt i ut­mar­ka, en­ten vi tøf­fer langs kys­ten i båt el­ler be­ve­ger oss i de man­ge hei­ene og fjel­la vi har i Ag­der.

Dess­ver­re er alle­manns­ret­ten un­der press. Ned­byg­ging av na­tur, krav om be­ta­ling og for­søk på å pri­va­ti­se­re om­rå­der som skal være åpne for alle tru­er alle­manns­ret­ten. Ar­bei­der­par­ti­et vil grunn­lovs­fes­te alle­manns­ret­ten slik at nes­te ge­ne­ra­sjon er sik­ret den sam­me ret­ten. Alle skal ha rett til å fer­des ute i na­tu­ren. Ar­bei­det kom­mu­ne­ne gjør for å sik­re til­gang til na­turog fri­lufts­om­rå­der er vik­tig. Slik blir behovet for idrett, fri­lufts­liv og re­krea­sjon iva­re­tatt. Ar­bei­der­par­ti­et vil der­for for­ster­ke ord­nin­gen med stat­li­ge til­skudd til opp­kjøp og til­rette­leg­ging av at­trak­ti­ve na­tur­om­rå­der. Det vil sik­re mine fire barne­barn gle­den av å vokse opp i en kom­mu­ne der na­tur­om­rå­der både til lands og til vanns er iva­re­tatt Langs sør­lands­kys­ten ser vi for ofte krea­ti­ve hind­rin­ger blir satt opp for å hind­re all­menn­he­ten til­gang til sjø­en. Vi ser ned­byg­ging av strand­so­nen og ulov­lig opp­fø­ring av bryg­ger og stengs­ler til tross for et strengt lov­verk. Byg­ging i strand­so­nen er for­budt, men kom­mu­ne­ne kan gi dis­pen­sa­sjon fra re­gel­ver­ket in­nen­for 100-me­ters­bel­tet til sjø­en. Så mye som 85 pro­sent av alle søk­na­der inn­vil­ges av kom­mu­ne vi­ser nye tall fra SSB. Ar­bei­der­par­ti­et vil ikke gjø­re det let­te­re å få dis­pen­sa­sjon fra for­bu­det.

Pres­set på na­tur- og fri­lufts­livs­om­rå­der øker langs Sør­lands­kys­ten, men er ikke nød­ven­dig­vis et pro­blem i hele Ag­der. Uten­for press­om­rå­de­ne fin­nes sto­re til­gjen­ge­li­ge area­ler som ikke er i kon­flikt med alle­manns­ret­ten. Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen inn­før­te der­for et dif­fe­ren­si­ert re­gel­verk der kyst­kom­mu­ne­ne ble delt inn i tre ka­te­go­ri­er.

Ver­net er stren­gest i sen­tra­le om­rå­der med stort press på area­le­ne. Slik skal det fort­satt være. Hur­ra for fe­rie og alle­manns­ret­ten!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.