Hvor skal to­get gå?

Faedrelandsvennen - - MENING - BERNT ERIK OLSEN

Jeg re­gist­re­rer at det er man­ge, også i Fædre­lands­ven­nens le­ser­brev­spal­ter, som lu­rer på hvor et even­tu­elt tog fra jern­bane­sta­sjo­nen til en even­tu­ell con­tai­ner­havn i Kongs­gård­buk­ta skal fin­ne sin tra­sé.

●● Man­ge for­slag er lan­sert, men jeg tror ikke det er noen som har kom­met med det som i alle fall jeg me­ner må være den bes­te løs­nin­gen.

Den løs­nin­gen er rett og slett å leg­ge trasé­en pa­ral­lelt med trasé­en for Yt­re Ring­vei, som jo er un­der plan­leg­ging. Der det skal la­ges to tun­nel-løp for bil­tra­fik­ken, kan det vel la­ges tre løp så det også blir plass til to jern­bane­spor? Og der det skal være vei i da­gen, kan lin­ja løpe ved si­den av vei­en.

Det er jo ikke nød­ven­dig at den­ne lin­ja skal star­te fra jern­bane­sta­sjo­nen. På Kros­sen og Da­la­ne er det mye jern­bane­virk­som­het og man­ge spor. Så der kan lin­ja til Kongs­gård­buk­ta star­te, og så kom­me ut sam­men med ringvei­tun­ne­le­ne i bun­nen av Nar­vi­ga. Den sis­te bi­ten leg­ges un­der E-18 og rett bort til den even­tu­el­le con­tai­ner­hav­na.

Det er sik­kert man­ge prak­tis­ke vans­ke­lig­he­ter med en slik løs­ning, og dyr blir den nok også. Men jeg tror det vil være en tra­sé som gir mind­re ulem­pe for folk flest (og mind­re ri­ving av folks hjem) enn man­ge av de and­re trasé­ene som er blitt fore­slått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.