De Grøn­ne best på dyre­vern

Faedrelandsvennen - - MENING -

Dyre­vern blir ofte en glem­sel i norsk po­li­tikk. Det­te gjen­spei­les i ar­bei­det som gjø­res av da­gens re­gje­ring.

●● Bare den sis­te stor­tings­pe­rio­den har re­gje­rin­gen de­re­gu­lert lov­ver­ket om hold av her­p­ti­ler, sam­ti­dig som pels­dyr­næ­rin­gen har fått dri­ve på. Den blå-blå re­gje­rin­gen har til gjen­gjeld in­tro­du­sert dyre­po­li­ti i en­kel­te po­liti­dis­trik­ter, men det er langt i fra nok til å rett­fer­dig­gjø­re den sys­te­ma­tis­ke mis­hand­lin­gen av dyr på and­re felt. I de al­ler fles­te til­tak blir dyra den ta­pen­de par­ten. De Grøn­ne er skuf­fet over må­ten dyra er blitt satt til side til for­del for en ulønn­som og uetisk pels­dyr­næ­ring, og så­kalt «ef­fek­ti­vi­se­ring» av land­bru­ket. Vi tren­ger en hel­om­ven­ding i må­ten vi ten­ker om dyr på.

Vi men­nes­ker har en tendens

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.