Høy­re har am­bi­sjo­ner for ele­ve­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - TORBJØRN RØE ISAKSEN, kunn­skaps­mi­nis­ter (H) NORUNN T. BENESTAD, stor­tings­re­pre­sen­tant (H)

Et­ter fire år med Høy­re i kunn­skaps­de­par­te­men­tet går det frem­over i norsk sko­le, også i ag­der­fyl­ke­ne

Over tu­sen læ­re­re har fått vi­dere­ut­dan­ning, fra­væ­ret stu­per og ag­der­sko­le­ne har fått mid­ler til å an­set­te 101 fle­re læ­re­re på små­trin­net.

Høy­re gikk til valg på et læ­rer­løft. I den­ne pe­rio­den har vi der­for sat­set mas­sivt på vi­dere­ut­dan­ning for læ­re­re. To­talt har nes­ten 1400 av ag­der­fyl­ke­nes læ­re­re del­tatt på vi­dere­ut­dan­ning som har gitt dem mu­lig­he­ten til fag­lig ut­vik­ling. NIFU har gjen­nom­ført en un­der­sø­kel­se blant læ­rer­ne som har del­tatt på vi­dere­ut­dan­ning. Den vi­ser at vi­dere­ut­dan­ning har ef­fekt. Der kom­mer det frem at nes­ten alle læ­re­re har end­ret må­ten de un­der­vi­ser på og syv av ti sier selv at de har blitt en bed­re læ­rer. Over­fø­rer vi det til ag­der­sko­len me­ner over 960 læ­re­re at de er blitt enda bed­re enn de var før de del­tok på vi­dere­ut­dan­ning. Det tje­ner ele­ve­ne våre på.

Re­gje­rin­gen inn­før­te nye fra­værs­reg­ler i vi­dere­gå­en­de sko­le fra og med skole­året 2016/2017. Al­le­re­de i vin­ter skrev Fædre­lands­ven­nen at sko­le­ne opp­lev­de kraf­tig ned­gang i fra­væ­ret. Rek­tor Mor­ten Tor­kel­sen ved Kvad­ra­tu­ren skole­sen­ter i Kris­tian­sand kun­ne i høst for­tel­le om en ned­gang i fra­væ­ret på over 50 pro­sent i høst sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de året før. Det vi­ser at ele­ve­ne er mer til ste­de på sko­len, og at de da læ­rer mer. Det er også noe ele­ve­ne våre tje­ner på.

Økt gjen­nom­fø­ring og mest­ring på sko­len star­ter ikke på vi­dere­gå­en­de, el­ler i ung­doms­sko­len. Tid­lig inn­sats gir tid­lig mest­ring. Vi må leg­ge grunn­la­get for det­te al­le­re­de i første klas­se. Det er helt av­gjø­ren­de for å nå dem som sli­ter med å lese, skri­ve el­ler reg­ne.

Re­gje­rin­gen har, sam­men med Kris­te­lig Folke­par­ti og Venst­re, be­vil­get mid­ler til 1800 nye læ­rer­stil­lin­ger i 1- 4. klas­se. For ag­der­fyl­ke­ne be­tyr det 101 fle­re læ­re­re.

Selv om mye går i rik­tig ret- ning, er det fort­satt mye som gjen­står. Høy­res mål er at ele­ve­ne skal lære mer på sko­len. Nå går Høy­re til valg på fire ho­ved­sat­sin­ger i skole­po­li­tik­ken.

1.Tid­lig inn­sats. Vi skal sik­re alle ele­ver til­pas­set opp­læ­ring tid­lig i skole­lø­pet ved å gjen­nom­føre et kraf­tig løft for tid­lig inn­sats. Vi skal inn­føre en plikt for sko­le­ne til å gi in­ten­siv­opp­læ­ring til ele­ver i 1- 4. trinn som tren­ger eks­tra opp­føl­ging, ut­dan­ne fle­re tu­sen be­gyn­ner­eks­per­ter og etab­le­re sti­pend­ord­nin­ger for å sik­re at de bes­te læ­rer­ne vel­ger å un­der­vi­se de yngs­te bar­na. 2. Alle skal være tryg­ge og trives på sko­len. Nors­ke ele­ver har krav på å trives i et mobbe­fritt mil­jø. Vi skal dob­le be­vilg­nin­ge­ne til til­tak mot mob­bing, bøte­leg­ge sko­ler som ikke føl­ger opp ak­ti­vi­tets­plik­ten i mobbe­sa­ker og fort­set­te sat­sin­gen på fle­re helse­søst­re i sko­len.

3. Stil­le ty­de­li­ge krav. Høy­re vil stil­le større krav til ele­ve­ne ved å be­va­re den na­sjo­na­le fra­værs­gren­sen som har gjort til at fle­re ele­ver er til­ste­de i ti­me­ne. I Ag­der har fra­væ­ret rast et­ter at gren­sen ble inn­ført. Sam­ti­dig vil vi sik­re alle ele­ver en god sko­le gjen­nom å inn­føre en ned­re gren­se for skole­kva­li­tet og set­te inn na­sjo­na­le til­tak der re­sul­ta­te­ne er for sva­ke over tid.

4. Et fort­satt yr­kes­fag­løft. Yr­kes­ut­dan­ning er like vik­tig som uni­ver­si­tets­ut­dan­ning, og mes­ter­brev er like vik­tig som mas­ter­grad. Der­for vil Høy­re fort­set­te sat­sin­gen på yr­kes­fag gjen­nom å fort­set­te øk­nin­gen i lær­ling­til­skud­det, åpne for pri­va­te yr­kes­fag­sko­ler som de rødgrøn­ne vil for­by og ha et kva­li­tets­løft for fag­sko­le­ne.

Til høs­ten står val­get mel­lom en Høy­re-le­det re­gje­ring som vil bru­ke de sto­re pen­ge­ne på læ­re­ren, det fag­li­ge inn­hol­det i sko­len og tid­lig inn­sats, og en Ar­bei­der­par­ti-le­det re­gje­ring som vil bru­ke de sto­re pen­ge­ne på ip­ad og en leng­re skole­dag uten fle­re ti­mer i fa­ge­ne. Vi tren­ger en re­gje­ring som fø­rer en skole­po­li­tikk som bi­drar til å heve kva­li­te­ten på sko­len, til å se hver en­kelt elev og til å påse at alle ele­ver får den hjel­pen de tren­ger når de tren­ger den.

❞ Vi tren­ger en re­gje­ring som fø­rer en skole­po­li­tikk som bi­drar til å heve kva­li­te­ten på sko­len.

ARKIVFOTO: PICTURE ALLIANCE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.