«Krist­ne» par­ti­er i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE J. HAAVERSTAD

For oss van­li­ge folk som byg­ger på det krist­ne verdi­grunn­la­get, kan det bli vans­ke­lig å gå til valg nå som det er kom­met til fle­re «krist­ne» par­ti­er.

●● Noen skif­ter par­ti vil­lig vekk, mens and­re er svært tro­fas­te mot «sitt eget par­ti». Et­ter at Frem­skritts­par­ti­et ved­tok for­bud mot om­skjæ­ring og LO ved­tok boi­kott mot Is­rael, har fle­re meldt seg ut av dis­se or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne. Krf har vært et nøk­kel­par­ti i Nor­ge si­den 1930-tal­let og satt sitt stem­pel på kom­mu­ne- og riks­po­li­tik­ken i over 80 år.

Noen ek­semp­ler: Folke­tryg­den, al­ko­hol­po­li­tik­ken, of­fent­lig støt­te til pri­vat­sko­ler og ide­el­le or­ga­ni­sa­sjo­ner, mot fri abort og tvil­lin­ga­bort, røyke­lo­ven, kam­pen for men­neske­ver­det, øk­ning av en­gangs­stø­na­den ved føds­ler, kon­tant­støt­ten, større læ­rer­tett­het i barne­trin­net, kam­pen for å be­hol­de K i Rle-fa­get, rett til fra­drag ved fri­vil­li­ge ga­ver, tro­s­opp­læ­rings­re­for­men, mot søn­dags­åpne bu­tik­ker, bi­stand til fat­ti­ge land, nei til olje­bo­ring i Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja, mot boi­kott av Is­rael og støt­te til vår jø­dis­ke be­folk­ning.

Til høs­ten er det stor­tings­valg. Hva kan re­sul­ta­tet bli der­som vi som støt­ter det krist­ne verdi­grunn­la­get, split­tes opp i uli­ke «krist­ne» par­ti? Et ty­de­lig re­sul­tat fikk vi i Oslo et­ter sis­te kom­mune­styre­valg der det mang­let ca. 35 stem­mer for å få inn enda en kan­di­dat i KRF. Sam­ti­dig fikk et av de nye «krist­ne» par­ti­ene 300 stem­mer uten å få inn sin første­kan­di­dat. Hele Midt-nor­ge og Nord-nor­ge mang­ler Stor­tings­re­pre­sen­tan­ter fra Krf på Stor­tin­get i dag. Ema­nu­el Mi­nos ba oss stå sam­men om de krist­ne grunn­ver­di­ene!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.