In­ge­ni­ø­re­ne er nøk­ke­len

Faedrelandsvennen - - MENING -

I år er det 30 år si­den Brundt­land­kom­mi­sjo­nen la frem Vår fel­les fram­tid og ver­den ble kjent med be­gre­pet «bære­kraf­tig ut­vik­ling».

●● Si­den den gang har vi blitt alt an­net enn mer bære­kraf­ti­ge. Re­gje­rin­gen pe­ker på at miljø­tek­no­lo­gi kan bi­dra til at vi be­ve­ger oss mot et lav­ut­slipps­sam­funn. Sam­ti­dig glem­mer po­li­ti­ke­re ofte hva som vir­ke­lig skal til for å nå klima­må­le­ne.

Hvis vi skal få til et grønt skif­te tren­ger vi miljø­venn­li­ge trans­port­løs­nin­ger, vi tren­ger for­ny­bar ener­gi, vi tren­ger et frem­tids­ret­tet ut­dan­nings­sys­tem, vi tren­ger smar­te byer og di­gi­ta­le løs­nin­ger. In­gen­ting av det­te er mu­lig uten in­ge­ni­ø­rer.

NITO er Nor­ges størs­te or­ga­ni­sa­sjon for in­ge­ni­ø­rer og tek­no­lo­ger med over 80 000 med­lem­mer. Våre med­lem­mer ar­bei­der i nes­ten alle sek­to­rer i sam­fun­net og de­res kom­pe­tan­se vil være sen­tral i ut­vik­lin­gen av kunn­skap og tek­no­lo­gi som kan styr­ke grønn kon­kur­ranse­kraft for norsk in­du­stri lo­kalt, na­sjo­nalt og glo­balt.

Nor­ge har for­plik­tet seg til å føl­ge opp Pa­ris­av­ta­len ved å re­du­se­re klima­gass­ut­slipp. For å nå må­le­ne om re­du­ser­te ut­slipp må vi ut­vik­le og ta i bruk ny tek­no­lo­gi. Nors­ke in­ge­ni­ør- og tek­no­log­mil­jø­er be­sit­ter kom­pe­tan­se i ver­dens­klas­se. Den­ne kom­pe­tan­sen må tas i bruk for å kla­re å be­gren­se tem­pe­ra­tur­øk­nin­gen.

I Kris­tian­sand har vi al­le­re­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.