Me­ner folk er skep­tis­ke til sa am­tids­dans

Lør­dag kom­mer dan­se­re fra hele ver­den for å del­ta på Ravne­dans. Fram til tors­dag er pro­gram­met tett­pak­ket på sce­ner over hele byen. Fes­ti­val­sje­fen tror man­ge er red­de for det de dri­ver med.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

– Jeg opp­le­ver at folk er skep­tis­ke. Vi men­nes­ker er jo gans­ke red­de for opp­søke nye ting. Vi er vant med fas­te ram­mer, og sam­tids­dans er noe som ikke alle vet hva er. Der­for er det kan­skje også skum­melt, for­kla­rer fes­ti­val­sje­fen for Ravne­dans, Tone Mar­ti­ne Kit­tel­sen, om den abs­trak­te kunst­ar­ten.

Si­den de star­tet opp danse­fes­ti­va­len i 2010 har også man­ge fått øyne­ne opp for det som blir kalt sam­tids­dans.

– Om vi har vært pio­né­rer når det gjel­der fes­ti­va­ler for sam­tids­dans veit jeg ikke. Men vi har in­spi­rert man­ge med vår fes­ti­val, som igjen har re­sul­tert i at det har blitt la­get fle­re fes­ti­va­ler, sier Kit­tel­sen. Hun kan for­tel­le om minst fem fes­ti­va­ler som har kom­met et­ter Ravne­dans’ opp­start. Ire­ne Ves­ter­hus Thei­sen, Ju­lie Ras­mus­sen, Ma­ren Fidje Bjørne­seth og Tone Mar­ti­ne Kit­tel­sen var alle med å star­te fes­ti­va­len. De er alle fort­satt del­ak­tig på for­skjel­li­ge om­rå­der.

VOKSER STA­DIG

Første året var­te fes­ti­va­len én dag, mens den nå sju år sei­ne­re blir holdt over seks da­ger. Fra lør­dag 8. juli til tors­dag 13. juli.

– Folk som kom første året sy­nes det vir­ket sært det vi holdt på med. Men de har holdt med oss, og nå har vi et pub­li­kum som els­ker det vi dri­ver med. I år skal vi være i Rav­ne­da­len, Tea­te­ret, Kil­den, Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um, Od­der­øya og Gra­va­ne blant an­net, sier Kit­tel­sen.

I lø­pet av dis­se da­ge­ne er det i til­legg til dans også egne work­shops. Her kan de som øns­ker lære mer om dans. Det vil også være for­skjel­li­ge kurs, samt film­kveld og Ravne­bar på Alad­din.

– Det blir sta­dig fle­re pub­li­kum­me­re. I fjor solg­te vi ut alle fore­stil­lin­ge­ne. Det hå­per vi selv­sagt på i år også.

– Det fore­gå­en­de året en­ga­sjer­te vi 40 dan­se­re. I år har vi 71 dan­se­re som kom­mer fra hele ver­den, pluss per­soner som kom­mer for å hol­de kurs. Så vi har nær­mest blitt dob­belt så stor, for­tel­ler Kit­tel­sen, med et smil om mun­nen.

Dan­se­re som tar tu­ren til idyl­lis­ke Rav­ne­da­len, og res­ten av

sce­ne­ne, er fra USA, Tysk­land, Is­rael og Dan­mark blant fle­re land.

KOM­MER FRA DAN­MARK

Én av dem som kom­mer til Kris­tian­sand kun for å dan­se er Birgitte Lond­toft fra Dan­mark. Hun skal dan­se i styk­ket «Lots of pe­op­le».

– Jeg har hørt om Ravne­dans helt fra de star­tet den opp. Jeg har også stu­dert sam­men med én av grunn­leg­ger­ne, for­kla­rer Ravne­dans de­bu­tan­ten.

– Er du ner­vøs?

– Vi har så utro­lig mas­se å gjø­re fram mot lør­dag. Jeg tror ikke jeg har ruk­ket å være ner­vøs, sier dan­se­ren, som leg­ger til at hun ble litt ner­vøs når vi nevn­te det.

«Lots of pe­op­le» er ett av styk- ke­ne som tar plass i Rav­ne­da­len. Her vil pub­li­kum kun­ne føl­ge dan­ser­ne fra Café Ge­ne­ra­len til langt inn­over i da­len:

– De vil bli guidet rundt. Det va­rer i un­der­kant av én time, og går ut på hvor­dan vi som men­nes­ker øns­ker å se me­ning og møns­ter i til­fel­di­ge hen­del­ser. Jeg tror de som kom­mer for å se vil tol­ke fore­stil­lin­gen vel­dig for­skjel­lig. Det vil bli in­timt og spen­nen­de, sier koreo­graf for styk­ket, Ing­vild Isaksen.

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Birgitte Lond­toft, fra Dan­mark, står her helt til venst­re sam­men med res­ten av dan­ser­ne som skal dan­se «Lots of pe­op­le» i Rav­ne­da­len lør­dag og søn­dag. Koreo­graf, Ing­vild Isaksen, her i gult.

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Tone Mar­ti­ne Kit­tel­sen står her foran Tea­te­ret som er én av de man­ge sce­ne­ne Ravne­dans inn­tar i lø­pet av de seks da­ge­ne fes­ti­va­len va­rer.

ARKIVFOTO: TOR­GEIR EIKE­LAND

Bil­de fra åp­nin­gen av Ravne­dans i 2013.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.