En out­law krys­ser sitt spor

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

COUNTRY/ROCK Ste­ve Ear­le & The Du­kes «So You Wan­na­be an Out­law» War­ner

til­fel­le al­bum­tit­te­len ikke skul­le være ty­de­lig nok, sier ut­val­get av cover­lå­ter – én skre­vet av Bil­ly Joe Sha­ver, én av Waylon Jen­nings og to av Wil­lie Nel­son – på den ut­vi­de­te «deluxe»-ut­ga­ven sitt: Ste­ve Ear­le har gått til­ba­ke til 70-tal­let og fun­net in­spi­ra­sjon i den ti­dens «out­law country». Og det har han gjort lurt i. «So You Wan­na­be an Out­law» er blitt Ear­les klart ster­kes­te sam­ling san­ger på den­ne si­den av år 2000.

Nå hand­let «out­law»-sjan­ge­ren ald­ri egent­lig om et spe­si­elt «sound». Po­en­get var sna­re­re å vise fin­ge­ren til det strøm- linje­for­me­de Nashvil­le. Der­med kan Ste­ve Ear­le gå fra å spil­le ruf­se­te, mørk gi­tar­rock i «Fixin’ to Die» til å syn­ge en bit­ter­søt, tra­di­sjo­nell country-du­ett med Mi­ran­da Lam­bert i «This Is How It Ends», og frem­de­les kal­le det en hyl­lest til gam­le hel­ter. Al­ler fi­nest blir det når han hen­ven­der seg di­rek­te til sin av­døde men­tor Guy Clark i «Good­bye Miche­l­ange­lo».

De sis­te må­ne­de­ne har bragt med seg ster­ke ut­gi­vel­ser fra folk som Old 97’s, Ja­son Is­bell og Ear­les sønn Jus­tin Tow­nes Ear­le. Og her mel­der san­ne­lig far selv seg også. 2017 er al­le­re­de det bes­te «out­law»året på len­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.