Vin­te­ren kom­mer snart

Ja, jeg tul­ler ikke. Midt på som­mer­en, nær­me­re be­stemt 17.07.17. Det er klart for se­song 7 av «Ga­me of Thro­nes».

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

en, hvor de ti første epi­so­de­ne skal ha kos­tet rundt 300 mil­lio­ner kro­ner. Se­ri­en er en av de mest set­te på HBOS strømme­tje­nes­te, den har vun­net over 200 pri­ser der­iblant en Gol­den Glo­be, og har mot­tatt over 400 no­mi­na­sjo­ner for alt fra skue­spil­ler­pre­sta­sjo­ner og regi, til smin­ke og ko­sty­mer. Det er ikke tvil om at det­te er en eks­tremt pro­fe­sjo­nell pro­duk­sjon i alle ledd, og man­ge gru­er seg al­le­re­de til se­ri­en av­slut­tes med en åt­ten­de se­song i 2018. Det har imid­ler­tid blitt hin­tet om mu­li­ge spin-off-se­ri­er.

●● Gjen­nom seks se­son­ger har jeg sett de sy­kes­te, vol­de­ligs­te, ero­tis­ke, over­ras­ken­de og mest krea­ti­ve sce­ner noen gang vist på tv, spe­si­elt i en og sam­me se­rie. Vi snak­ker bes­ti­als­ke drap, in­cestu­øse for­hold, sla­ve­ri, tor­tur, og gru­som­me ting som det egent­lig ikke går an å fore­stil­le seg før en får se det, og til og med da kan det være vans­ke­lig å for­døye. Det er mørkt og mid­del­al­dersk og byr på noen av de ku­les­te ka­rak­te­re­ne du kan els­ke å hate. Det er også noen ka­rak­te­rer som en bare må els­ke som den ny­de­li­ge Da­ene­rys Tar­ga­ry­en, drage­mo­ren, spilt av Emi­lia Clar­ke («Et helt halvt år»).

●● Har du ennå ikke sett den­ne kri­ti­ker­ros­te og po­pu­læ­re se­ri­en, lig­ger alle seks se­son­ge­ne til­gjen­ge­lig på HBO Nor­dic nå, så det er bare å for­be­re­de seg på en kjø­lig og kri­gersk som­mer.

FOTO: HBO NOR­DIC

Vin­te­ren er kom­met og det bryg­ger opp til krig i «Ga­me of Thro­nes» i se­song 7, og nors­ke Kris­to­fer Hivju er med igjen. (Bil­det er fra se­song 6).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.