Vel­lyk­ket gjen­syn

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CA­THRI­NE SORDAL

ACTION/EVENTYR/ FANTASY/SCI-FI «Spi­der-man: Home­coming»

USA 2017 12 år

Mar­vel slår til med en av sine mest un­der­hol­den­de fil­mer til nå.

I «Spi­der-man: Home­coming» kla­rer de kunst­styk­ket å lage en su­per­helt­film som ikke druk­ner i spe­sial­ef­fek­ter og vold­som­me, evig­va­ren­de ac­tion­se­kven­ser. Her har ka­rak­te­re­ne fle­re lag, og mo­ti­va­sjo­nen for hand­lin­ge­ne er ty­de­lig. Vi iden­ti­fi­se­rer oss der­for med både helt og skurk.

Spi­der-man i Tom Hol­lands skik­kel­se, vis­te seg for første gang i «Cap­tain Ame­rica: Ci­vil War» (2016), og trå­den pluk­kes opp igjen i «Spi­der-man: Home­coming». Den unge Pe­ter Par­ker har im­po­nert To­ny «Iron Man» St­ark (Ro­bert Dow­ney Jr.) nok til at han har gitt ham lær­ling­plass med mu­lig­het for fast plass blant The Aven­gers et­ter hvert. Men selv om Pe­ter har et sterkt øns­ke om å be­skyt­te uskyl­di­ge liv, har han ofte nok med å over­le­ve som ten­årings­gutt.

Fil­men har mas­se hu­mor og bra regi fra Jon Watts som ikke har la­get noe lik­nen­de tid­li­ge­re. Det er ak­ku­rat pas­se meng­de spe­sial­ef­fek­ter og ac­tion­sce- ner, og både ho­ved- og bi­rol­le­ne er fa­bel­ak­ti­ge. Michael Kea­ton («Bat­man» og «Bird­man»), le­ve­rer nå en yp­per­lig ver­sjon av den fly­ven­de skur­ken Adri­an «Vul­tu­re» Too­mes. For­hå­pent­lig­vis føl­ger opp­føl­ge­ren i sam­me spo­ret, for det­te ga mer­smak, og ja, iføl­ge Cap­tain Ame­rica (hvis du gid­der å se hele rulle­teks­ten) kom­mer det en film til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.