Cousteau over og un­der vann

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

BIOGRAFI/DRAMA «Jac­ques – Ha­vets erob­rer»

Frank­ri­ke 2016 6 år

Hvis Jac­ques Cousteau er den frans­ke Thor Hey­er­dahl, er «Jac­ques – Ha­vets erob­rer» Frank­ri­kes svar på «Kon-ti­ki»: et ikke helt til­freds­stil­len­de por­trett av et na­sjo­nalt ikon.

Be­hold­nin­gen i «Jac­ques – Ha­vets erob­rer» er langt på vei de kniv­skar­pe, spek­ta­ku­læ­re dykke­se­kven­se­ne. Det er der fil­mens sto­re bud­sjett og frem­ra­gen­de fo­to­gra­fer vir­ke­lig kom­mer til sin rett, og det er der vi får en fø­lel­se av hvor­for Cousteau (Lam­bert Wil­son) valg­te å vie bror­par­ten av li­vet sitt til ut­forsk­nin­gen av «Det sto­re blå». Dess­ver­re er res­ten av fil­men – de de­le­ne som skild­rer utro­skap, øko­no­mis­ke pro­ble­mer og et trøb­le­te far–sønn-for­hold – ak­ku­rat like skje­ma­tisk og opp­ram­sen­de som film­bio­gra­fi­er flest.

Der­med blir spørs­må­let hvor­for man skal bru­ke tid på «Jac­ques – Ha­vets erob­rer», når man hel­ler kan kos­te på seg nok et gjen­syn med «Li­vet un­der vann med Ste­ve Zissou».

Selv om den­ne film­a­ti­ser­te bio­gra­fi­en ikke mak­ter å gjø­re klart for en nord­mann hvor­for Jac­ques Cousteau (1910–1997) er et så folke­kjært navn i hjem­lan­det, vi­ser den i hvert fall hvor Wes An­der­son fant in­spi­ra­sjon til forsk­nings­ski­pet, de røde lu­ene og de pi­kan­te in­tri­ge­ne i sin her­li­ge «Li­vet un­der vann med Ste­ve Zissou» (2004).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.