Guds mål er nåde

Faedrelandsvennen - - NÆRT - RUNAR FOSS SJÅSTAD,

Kjer­nen av evan­ge­li­et, det gode bud­ska­pet- er at in­gen kan rett­fer­dig­gjø­re seg selv med sine egne gjer­nin­ger for å arve evi­ge liv. Ikke den from­mes­te av de from­me en gang. Alle er med and­re ord pris­gitt Guds god­het, kjær­lig­het og nåde. Vi kom­mer til kort alle som en for å opp­nå gunst hos Gud, alle men­nes­ker er der­med av­hen­gig av Guds til­gi­vel­se for å arve evig liv. In­gen over og in­gen un­der. Alle er vi like inn­for Gud, og alle er vi els­ket av Gud. Hvert et men­nes­ke er Guds fa­vo­ritt. Gud har et så stort, varmt, raust og mildt hjer­te at han har plass til alle. «Bare Gud er god», sier Je­sus. Gud har der­med et ban­ken­de evig hjer­te for hvert et men­nes­ke som har levd, som le­ver og som vil leve på den­ne jord. Guds hjer­te vil ald­ri slut­te å ban­ke varmt og in­der­lig for oss men­nes­ker, sine kjæ­re barn som han har satt til ver­den.

Det­te er det gode bud­ska­pet til deg den­ne lør­da­gen, at det er håp for hvert et men­nes­ke, det umu­li­ge er mu­lig for vår al­les Far i him­me­len. Det­te er nå­dens evan­ge­lie. Hva be­tyr nåde egent­lig for deg?

Det gikk gans­ke len­ge av mitt liv før jeg vir­ke­lig fikk gri­pe hva nåde egent­lig var for noe. Nåde kom­mer fra det la­tins­ke or­det gra­tia, soom be­tyr gra­tis. Som barn fikk jeg ofte høre nåde deg, hvis du gjør det el­ler det. Jeg for­bant ofte nåde med straff. Men Her­rens nåde er noe helt an­net enn straff. Guds nåde i Je­sus Kris­tus er en ube­tin­get gave gitt med en ube­tin­get kjær­lig­het til oss men­nes­ker helt ufor­tjent, gra­tis. Guds kjær­lig­het er gra­tis. Det­te er hans mål til deg, evig nåde. God helg. sokne­prest

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.