10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. JULI 2007

●● Kris­tian­sand Høy­re vil hal­ve­re som­mer­fe­rien til bar­na og til­by dem gra­tis som­mer­sko­le. – En god del barn går bare og slen­ger hjem­me en god del av som­mer­fe­rien, sier Ceci­lie Fri­vold. Hun står på andre­plass på Høy­res by­styre­lis­te til høs­tens kom­mune­valg og ak­ter å frem­me for­sla­get i by­sty­ret om som­mer­sko­le for alle barn fra første til tien­de klas­se i Kris­tian­sand. De som vil gå på sko­len om som­mer­en skal få tilbud om un­der­vis­ning to uker et­ter at de er fer­di­ge med den or­di­næ­re sko­len og to uker før de be­gyn­ner på sko­len igjen. – Min første re­ak­sjon er at un­ge­ne skal ha den fe­rien. Så får vi hel­ler set­te inn stø­tet res­ten av skole­året, sier Jørgen Kris­ti­an­sen (KRF).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.