25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. JULI 1992

●● Tro­ens Be­vis i Kvi­nes­dal er in­ne i en dyp, øko­no­misk kri­se. Få da­ger før det 27. som­mer­stev­net i Sa­rons dal tar til, er det klart at 11 av mi­sjons­be­drif­tens ca. 60 an­sat­te blir opp­sagt fra 1. au­gust. Ga­ve­ni­vå­et har vært høyt og sta­bilt de sis­te åre­ne, men det er sta­dig nye og mer om­fat­ten­de mi­sjons­pro­sjek­ter ver­den over som har tømt penge­sek­ken og gitt Aril Ed­vard­sens hjemme­base et lik­vi­di­tets­be­hov på fire mil­lio­ner kro­ner. Nå må hele or­ga­ni­sa­sjons­struk­tu­ren leg­ges om. Også før fjor­årets stev­ne var si­tua­sjo­nen vans­ke­lig. Men da valg­te Ed­vard­sen å av­ven­te si­tua­sjo­nen. – Det gjor­de nok bare vondt ver­re, er­kjen­ner den kjen­te pre­di­kan­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.