Har­dan­ger – et frukt­fat av opp­le­vel­ser

Ved vak­re Har­dan­ger­fjor­den ven­ter et frukt­fat av opp­le­vel­ser.

Faedrelandsvennen - - TEMA - TEKST: STINE OKKELMO THORP

– Sto­oopp! Morel­ler!

Behovet er akutt. Vi har snirk­let oss langs den svin­ge­te, sma­le riks­vei 550 fra Jon­dal mot Ut­ne på vest­si­den av Fol­ge­fonn­halv­øya, et av fire vei­strek­ker som til­hø­rer Na­sjo­nal tu­rist­veg Har­dan­ger.

Vi har kjørt langs små vi­ker, gjen­nom frukt­går­der og mel­lom mo­rell­trær tyn­get av dyp­røde fris­tel­ser. Og der, en­de­lig, en selv­be­tjent mo­rell­bod!

– Vi er tross alt på bær­tur, sier jeg, og byt­ter ut små­godt­po­sen som har ok­ku­pert midt­kon­sol­len med mo­rell­kur­ven.

Men vi er ikke det. Vi vet ak­ku­rat hvor vi skal: Til Ut­ne, Jon­dal og Ro­sen­dal, Ul­lens­vang og Aga.

Vi skal spi­se hjorte­fi­let og mjelke­kake, drik­ke eple­most og har­ding-øl, vi skal på støls­be­søk og gårds­om­vis­ning.

Kos i Klyn­ge

Vi be­gyn­ner med gårds­om­vis­ning på Aga­tu­net, et klynge­tun på øst­si­den av Fol­ge­fonn­halv­øya, om­trent midt mel­lom Ut­ne og Od­da.

Ikke had­de vi hørt om klynge­tun før, men nå drøm­mer vi om den­ne bygge­skik­ken gjen­inn­fø­res.

De 30 tre­hu­se­ne er alle fredet, og det elds­te, Lag­man­sto­va, har stått her si­den 1250, om­trent da en­gels­ke mun­ker in­tro­du­ser­te bøn­de­ne for eple­dyr­king (i dag står Har­dan­ger for 40 pro­sent av all norsk frukt- og bær­pro­duk­sjon).

– Her klyn­get små­går­de­ne seg sam­men un­der Tvei­ta­ber­get for å be­skyt­te går­de­ne for skred, for­tel­ler ar­keo­logi­stu­dent Grethe Løwe Lar­sen, som når hun er på Aga­tu­net for å guide som­mer­be­sø­ken­de bor i et av hu­se­ne, fak­tisk det sam­me som mor­mo­ren hen­nes bod­de i.

Hun tar oss med inn til den lil­le bu­nads­ut­stil­lin­gen, og for­kla­rer at brin­ge­du­ken og bel­tet på har­dan­ger­bu­na­den er for­skjel­lig av­hen­gig av hvor bu­na­den er fra. Hver gård, sitt møns­ter, alt­så.

Aga­tu­net er uten tvil et høyde­punkt i Har­dan­ger.

Et an­net er Ro­sen­dal, hvor lan­dets enes­te ba­ro­ni lig­ger, et lite slott med et sam­men­suri­um av sti­ler, for in­te­ri­ør­tren­de­ne har jo skif­tet en del si­den 1665.

I Borg­går­den hol­des det for­res­ten som­mer­kon­ser­ter, i år skal blant and­re Ma­ria Me­na, Tho­mas Dyb­dahl og Bjørn Eids­våg hit.

Til se­ters for å …

Men Ro­sen­dal har mer å by på enn ba­ro­ni­et.

Vi tar en te­pau­se på den ko­se­li­ge ka­fe­en og brukt­han­de­len Lil­le Tor­di­vel. Så set­ter vi kur­sen opp mot Kjel­de­støl, for hver ons- dag som­mer­en gjen­nom ser­ve­rer «bu­dei­e­ne» kaf­fe og mjelke­ka­ker her, og det er mu­lig å kik­ke inn i de gam­le støls­hu­se­ne.

Den­ne ons­da­gen er det Inge­leiv, An­ne Li­se og Krist­laug fra Kjel­de­støl vene­lag som har vakt. De for­tel­ler om støls­li­vet her oppe, og at det på det mes­te var 60 stor­fe her som­mers­tid.

Mjelke­kake, en tynn panne­kake, er en klas­sisk har­dan­gersk ny­tel­se. Kake­mon­sen må ha én til.

– Du gjer stas på meg no, sier Krist­laug, som står for rø­ren og ste­kin­gen.

Med to mjelke­ka­ker i ma­gen bur­de en tur opp Mal­man­gern­uten være grei sku­ring. Den blir mer slit­somt enn an­tatt, for det er jam­men bratt opp den 890 me­ter høye nu­ten, som byr på fe­no­me­nal ut­sikt over Ro­sen­dal og Har­dan­ger­fjor­den.

Ku­dos til spre­kin­ge­ne som hver au­gust del­tar i lø­pet «Nu­ten opp».

godt for gour­me­ten

Vi kom­pen­se­rer for ka­lori­bru­ken ved å spi-

se en slotts­mid­dag på Ba­ro­ni­et. Vi mes­ker oss også med tre­ret­ters på Ut­ne Ho­tel, og det må sies – ma­ten i Har­dan­ger får tom­mel opp.

Så er det da glim­ren­de rå­va­rer å hen­te om­trent rett uten­for kjøk­ken­dør­en. Ta for ek­sem­pel Mei­e­ri­et i He­rand, som la­ger Har­dan­ger-piz­za med har­dan­gerskin­ke og eple i en ved­fyrt ita­li­ensk stein­ovn, el­ler kro­ta­ka­ker med smør og suk­ker fra Ei­kje­tu­net i He­rad.

Både syns­ner­ver og smaks­lø­ker vil trives om du rei­ser hit. Se­son­gen va­rer fra blomst­rin­gen i mai til eple­høs­tin­gen i sep­tem­ber. En Har­dan­ger-fe­rie er rett og slett en tur til post­kort-nor­ge på sitt bes­te.

FOTO: STINE OKKELMO THORP

30 hus tett i tett – fri­lufts­mu­se­et Aga­tu­net er bonde­ro­man­tisk så det hol­der.

FOTO: STINE OKKELMO THORP

Her lig­ger sjar­me­ren­de Ut­ne Ho­tell, som har hu­set rei­sen­de si­den 1722. Her­fra går det fer­ge til Kin­sar­vik og Kvann­dal.

FOTO: STINE OKKELMO THORP

Ba­ro­ni­et i Ro­sen­dal har både rose­hage, urte­hage og land­skaps­hage. Et el­do­ra­do for alle med grøn­ne fing­re.

FOTO: STINE OKKELMO THORP

Om som­mer­en er se­le­ne på Kjel­de­støl åpne hver ons­dag. Inge­leiv, An­ne Li­se og Krist­laug trak­te­rer be­sø­ken­de med kaf­fe og mjelke­ka­ker.

FOTO: STINE OKKELMO THORP

Lyk­ken er en selv­be­tjent mo­rell­bod! Ar­tik­kel­for­fat­te­ren selv på bil­det.

FOTO: STINE OKKELMO THORP

Ko­se­li­ge Kjel­de­støl i Ro­sen­dal er blitt nenn­somt res­tau­rert av ild­sje­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.