Det­te er Har­dan­ger

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Har­dan­ger har vært et tu­rist­mål si­den 1800-tal­let, da bri­te­ne opp­da­get vårt vak­re land. Nav­net er satt sam­men av nor­rø­ne horðar (en ger­mansk folke­grup­pe) og angr (fjord). Her hol­der alt­så hor­de­ne til, el­ler har­din­ger, som folk kal­ler seg i dag.

Har­dan­ger om­fat­ter Kvam, Gran­vin, Ul­vin, Eid­fjord, Ul­lens­vang, Od­da og Jon­dal – alt­så land­om­rå­de­ne som lig­ger in­nerst i Har­dan­ger­fjor­den.

Har­dan­ger er kjent for sin flot­te na­tur, med fjord, fjell, fonn og foss.

Men Har­dan­ger had­de ikke vært en per­le uten kul­tur­land­ska­pet.

Over­nat­ting

● Har­dan­ger kan by på alt fra his­to­risk luk­sus til det enk­le gårds­liv og cam­ping. ● Ut­ne Ho­tel: Lite og sjar­me­ren­de his­to­risk ho­tell med god mat. Dob­belt­rom fra 1930 kr, el­ler 2980 kr med tre­ret­ters mid­dag (an­be­fa­les!). ● Ho­tel Ul­lens­vang: Stort og gjevt med bas­seng og pub og stor buf­fet. Dob­belt­rom fra 2340 kr, el­ler 3410 kr med buf­fet­mid­dag.

● Har­dan­ger Hos­tel: Bil­lig og bra i Ul­lens­vang. To­manns­rom m. bad fra 950 kr.

● Ba­ro­ni­et i Ro­sen­dal: Ko­se­lig og spe­si­elt med topp fro­kost. To­manns­rom m. fel­les bad til 980 kr. Tre­ret­ter­smid­dag ser­vert på slot­tet fra 490 kr pr. per­son (an­be­fa­les!).

● Airbnb: Det fin­nes en drøss med fe­rie­hus og -lei­lig­he­ter ved Har­dan­ger­fjor­den på Airbnb.com. Et su­pert al­ter­na­tiv om dere rei­ser man­ge, og øns­ker å lage mat selv. I til­legg fin­nes det man­ge cam­ping­plas­ser. Nyt­tig på nett

Har­dan­ger­fjord.com Ro­sen­dal.net Vi­sitjon­dal.no

© Kar­ta­gena / Sta­tens kart­verk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.