– Kun­ne gått kon­kurs

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

På års­mø­tet tors­dag var det igjen snakk om en po­ten­si­ell kon­kurs i Start.

– Kon­se­kven­se­ne er så dra­ma­tis­ke at vi kan gå kon­kurs og over ende, sa styre­le­der Geir Tøn­nesland i IK Start til års­mø­tet tors­dag.

Han snak­ket om kon­se­kven­se­ne der­som det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet ikke had­de fat­tet ved­ta­ket om å inn­gå sam­ar­bei­det med de fem in­ves­to­re­ne som sam­men med Even Øgrey Brands­dal dan­ner Start En Drøm AS.

Et en­stem­mig års­møte sa ja til for­sla­get.

Men ikke uten at styre­le­der i IK Start, Geir Tøn­nesland for­tal­te om si­tua­sjo­nen i klub­ben slik den var før års­mø­tet. I bud­sjet­tet for 2017 lå det in­ne at man skul­le ha inn tre mil­lio­ner i in­ves­tor­ka­pi­tal. Tøn­nesland for­tal­te at om det­te ikke gikk gjen­nom, kun­ne klub­ben stå på kon­kur­sens rand.

Det kun tre må­ne­der si­den sam­me mann sto på års­mø­tet og ros­te job­ben som had­de blitt gjort øko­no­misk. Det er også kun må­ne­der et­ter at Start hav­net i grønn sone øko­no­misk for første gang noen­sin­ne.

Tøn­nesland sier det ikke var me­nin­gen å skrem­me med kon­kurs­spø­kel­set.

– Alle kan åpne øyne­ne og se hvor­dan opp­mø­tet (på sta­dion) har vært. Det har vært la­ve­re enn for­ven­tet. Vi for­ven­tet noen­lun­de som i fjor, det har blitt litt la­ve­re. Vi har også mar­keds­inn­tek­ter som ikke er så høye som vi had­de øns­ket oss. Det har vært syk­dom i mar­keds­av­de­lin­gen. Det har rett og slett vært tøf­fe­re å få inn de pen­ge­ne som har vært nød­ven­dig. Der­for er ga­pet større enn vi had­de tenkt oss. Der­for er behovet for in­ves­to­rer helt nød­ven­dig, sier Tøn­nesland til Fædre­lands­ven­nen.

– Had­de man el­lers vært i fare for å gå kon­kurs?

– Da måt­te vi job­bet med and­re løs­nin­ger, som vi også har på­be­gynt. Hvis ikke vi had­de fått på plass noen løs­nin­ger, så kun­ne vi stått i fare for å gå kon­kurs.

FOTO: KJETIL SAMUELSEN

Styre­le­der Geir Tøn­nesland i IK Start rede­gjor­de for års­mø­tet om den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen i klub­ben – som slett ikke er opp­løf­ten­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.