– Har ikke vært kon­takt med Brad­ley

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Even Øgrey Brands­dal til­bake­vi­ser at Start har dis­ku­tert å knyt­te til seg Bob Brad­ley.

Ti­mer før års­mø­tet i IK Start kun­ne NRK for­tel­le at det had­de vært dis­ku­sjo­ner om ame­ri­kans­ke Bob Brad­ley igjen kun­ne la seg lok­ke til norsk fot­ball.

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet at In­ge André Olsen skal være høy­ak­tu­ell som ny sports­lig leder i Start, og iføl­ge NRK er det slik nav­net til Bob Brad­ley har duk­ket opp.

Men i Start smi­ler de bare av opp­sla­get. Even Øgrey Brands­dal er nå ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Start En Drøm AS. Han sier føl­gen­de om Brad­ley:

– Ver­ken jeg el­ler noen and­re vært i kon­takt med Bob Brad­ley, så jeg ble over­ras­ket selv da jeg så det på NRK i dag.

Han sier også at Stei­nar Pe­der­sen sit­ter trygt i tre­ner­sto­len på Spare­ban­ken Sør Are­na, også et­ter in­ves­to­re­nes inn­tog.

– Vi har ald­ri dis­ku­tert Stei­nar. De (in­ves­to­re­ne) in­ves­te­rer i de som er an­satt i klub­ben. Stei­nar har full til­lit fra både meg og res­ten av in­ves­tor­grup­pa, sier Brands­dal.

Stei­nar Pe­der­sen var selv til ste­de på års­mø­tet tors­dag kveld, og ble vit­ne til en for­sam­ling hvor svært få had­de noe å ut­set­te på in­ves­to­re­nes og klub­bens pla­ner.

– Vi er tet­te på hver­and­re, og jeg vet hvor skralt det har vært. Nå be­gyn­ner job­ben med å løf­te det­te. Jeg gle­der meg til å job­be med Even og en ny sports­sjef og det ar­bei­det som set­tes i gang nå, sier Stei­nar Pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.