Dob­let spon­sor­innt Best på spil­ler­kjøp

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Man er litt ut­la­det på en måte. Sam­ti­dig er det nå man skal leg­ge ned mas­se ener­gi og mas­se ti­mer.

Chris­top­her Lange­land sit­ter på det gans­ke så sto­re kon­to­ret sitt på Tan­gen i Kris­tian­sand. Sam­men med Even Øgrey Brands­dal er vi på be­søk i Odds­mo­dells lo­ka­ler rett ved Otras bredd.

Det har gått en natt og en for­mid­dag si­den års­mø­tet ga sin en­stem­mi­ge støt­te til Start En Drøm AS. Ak­sje­sel­ska­pet med fem in­ves­to­rer, samt ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal, kun­ne slip­pe ju­be­len løs. Men det er nå job­ben be­gyn­ner.

Vi har sam­let de som blir de to øvers­te le­der­ne for Starts topp­fot­ball­sat­sing, for å prø­ve å fin­ne ut hvor­dan klub­ben skal se ut i fram­ti­den.

– Byg­ge en av de Bes­te or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne

– Straks vi får på plass en sports­lig le­del­se, kan jeg be­gyn­ne å job­be mye mer med det kom­mer­si­el­le. Vi skal ikke bare sel­ge at Start skal ryk­ke opp i 2018. Vi skal leg­ge fram en stra­te­gi. Vi skal sel­ge mye mer enn bare re­sul­ta­ter. Vi mer­ker at det er stor in­ter­es­se for det­te. Vi skil­ler oss vel­dig ut med den kom­pe­tan­sen Chris­top­her og de and­re re­pre­sen­te­rer, sier Brands­dal.

– Vi me­ner nå vi kan byg­ge opp en av de bes­te or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne in­nen­for fot­ball i Nor­ge, leg­ger han til.

Klub­ben øns­ker i til­legg å være gode på ta­lent­ut­vik­ling, og dyr­ke fram lo­ka­le pro­fi­ler som se­ne­re kan gi pen­ger i kas­sa i form av spil­ler­salg.

Det er et gans­ke am­bi­siøst mål for en klubb som har levd fra hånd til munn de sis­te åre­ne, og som har kjem­pet en knall­hard kamp for å over­le­ve.

– Det er vik­tig å få fram at selv om man får inn kunn­skap og ka­pi­tal, så blir ikke ting snudd på ho­det på en må­ned. Vi er nødt til å være for­nuf­tig, og bru­ke tid på å byg­ge opp det­te, sier styre­le­der Lange­land.

Uten at det nev­nes tall for ver­ken spil­le­re el­ler ad­mi­ni­stra­sjon, ty­der alt på at ad­mi­ni­stra­sjo­nen skal styr­kes med minst et par per­soner på mar­keds­si­den. I til­legg er en sports­lig leder på plass i lø­pet av året.

An­tall spil­le­re er noe mer usik­kert.

– Man er ikke Bun­det

– Det med valg­mu­lig­he­te­ne er vik­tig å få fram. Nå kan klub­ben ta et stand­punkt på om det er fem el­ler seks spil­le­re, el­ler er det bare to de tren­ger. Klub­ben kan vel­ge selv. Ram­me­ne lig­ger der. Så får man ta det stra­te­gis­ke val­get som er best nå kort­sik­tig, men også lang­sik­tig. Man er ikke bun­det til at man tren­ger å gjø­re noe som helst. Det er en trygg­het, sier Lange­land.

Han sva­rer kon­tant nei på om han og in­ves­to­re­ne han re­pre­sen­te­rer har spilt inn navn som de øns­ker til klub­ben. Det gjel­der både spil­le­re, men også folk til ad­mi­ni­stra­sjo­nen.

– Nei, vi blan­der oss ikke inn i det sports­li­ge. Men vi har verk­tøy som gjør at hvis det duk­ker opp navn, så kan vi leke litt med tal­le- ne, sier Lange­land.

Foran års­mø­tet pre­sen­ter­te Lange­land sann­syn­lig­he­ten for at Start ryk­ker opp den­ne se­son­gen. 49 pro­sent had­de sel­ska­pet reg­net seg fram til gjen­nom de­res al­go­rit­mer og verk­tøy. Dis­se skal også kun­ne gag­ne Start, for ek­sem­pel på over­gangs­mar­ke­det – som har vært en stein i sko­en for klub­ben i man­ge år.

– Vi er klar på at det­te skal vi in­tro­du­se­re i Start, og vi skal gjø­re det på en for­nuf­tig måte. Det skal være et verk­tøy. Det er ikke data som be­stem­mer, men det skal være et verk­tøy. Det er man­ge gode ting her i Odds Mo­dell, men Start En Drøm skal byg­ge sine egne pro­gram­mer. Det kom­mer til å bli vel­dig spen­nen­de. Det tar tid, men vi har noen enk­le ting som vi kan be­gyn­ne med, sier Lange­land.

På den må­ten me­ner de to le­der­ne at Start kan bli en av de bes­te klub­be­ne i lan­det på over­gangs­mar­ke­det. I til­legg øns­ker man å dob­le spon­sor­bud­sjet­tet in­nen av­tale­pe­rio­den på ti år. Det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.