Tekt og -salg

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no -

bud­sjet­tet lig­ger i dag på cir­ka 20 mil­lio­ner kro­ner.

– Lig­ger bak på pub­li­kum

I av­ta­len med in­ves­to­re­ne lig­ger det ti mil­lio­ner kro­ner på av­tale­tids­punk­tet, alt­så nå, samt 30 mil­lio­ner over ti år.

På års­mø­tet kom det fram at klub­ben lig­ger en del bak bud­sjett for 2017. I bud­sjet­tet lå det in­ne at man skul­le hen­te tre mil­lio­ner kro­ner i in­ves­tork­pai­tal.

– Uav­hen­gig av det som har skjedd, så had­de vi job­bet med å hen­te inn in­ves­tor­ka­pi­tal. Vi lig­ger litt bak på pub­li­kum, så vi had­de nok job­bet med å hen­te inn mer enn de tre mil­lio­ne­ne som lå i bud­sjet­tet, sier Brands­dal, uten å be­kref­te sum­mer.

Det er ikke uten­ke­lig at man må bru­ke minst halv­par­ten av de ti mil­lio­ne­ne for å dek­ke opp drif­ten. Sam­ti­dig skal det hen­te spil­le­re og sports­lig le­del­se. ye ei­ere tar in­nen kort tid over Starts topp­fot­ball­sat­sing. Det be­stem­te et en­stem­mig års­møte tors­dag kveld. Det var in­gen over­ras­kel­se.

●● Det var der­imot bil­det av Starts øko­no­mi, som ty­de­lig­vis er langt ver­re enn klub­ben har vil­let inn­røm­me. Bare må­ne­der et­ter sist års­møte, der ad­mi­ni­stra­sjo­nen i klub­ben ble hyl­let for øko­nomi­sty­ring og kon­troll, var Start skakk-kjørt øko­no­misk igjen. Det skul­le vært kjent for med­lem­me­ne, som skul­le be­stem­me Starts fram­tid, før tors­dag kveld.

●● De nye ei­er­ne kom­mer inn med pen­ger, og får makt. Litt av mak­ten lig­ger fort­satt i klub­ben, der tre­ner­ne og spil­ler­ne blir an­satt i IK Start.

●● Men også en fram­ti­dig AS­mo­dell sa Starts med­lem­mer ja til uten å muk­ke. Måt­te de det? Var med­lem­me­ne godt nok kjent med hva de stem­te over?

●● Jeg sy­nes det var rart det ald­ri ble en dis­ku­sjon om å ta et steg av gan­gen. God­kjen­ner Nor­ges idretts­for­bund en AS­mo­dell, der også spil­le­re og tre­ne­re blir an­satt, har IK Start i rea­li­te­ten in­gen­ting de skul­le sagt an­gå­en­de Starts topp­fot­ball­sat­sing.

●● For­hå­pent­lig­vis har de som skal sty­re det som skal til for å lyk­kes. De første sig­na­le­ne er spen­nen­de og po­si­ti­ve, og uan­sett er det som skjer nå svært po­si­tivt for klub­ben. Den­ne klub­ben tren­ger både fris­ke pen­ger, nye fjes og frisk sat­sing for å kom­me seg ut av dva­len.

●● Sam­ti­dig er det er lov å ten­ke seg om to gan­ger før en jub­ler for høyt av fest­ta­le­ne til ei­er­ne og le­del­sen. Det er litt som sup­por­te­re som jub­ler over nye sig­ne­rin­ger, uten noen gang å ha sett spil­le­ren i ak­sjon.

●● For det vik­tigs­te er hvil­ke valg som fak­tisk blir tatt når frisk ka­pi­tal sprøy­tes inn i klub­ben. Det er val­ge­ne, som for­hå­pent­lig­vis blir let­te­re å ta med mer øko­no­misk spille­rom, som av­gjør om Starts fram­tid blir suk­sess­full el­ler mis­lyk­ket.

●● Spørs­må­let blir til sju­en­de og sist er hvor­dan de nye ei­er­ne hånd­te­rer mak­ten, og om de inne­har og inn­hen­ter kom­pe­tan­sen som skal til for å dri­ve fot­ball­klubb på en bra måte.

●● Noe av det første som bør de­fi­ne­res er: Hva skal Start bli? Det må la­ges et nytt do­ku­ment med sports­plan, stra­te­gi, mål og vi­sjo­ner som kan leg­ge fø­rin­ger for den dag­li­ge drif­ten.

●● Et opp­rykk i 2017 kom­mer til å få første­prio­ri­tet, og med de nye ei­er­ne kom­mer også nye spil­le­re. Minst to, som et­ter pla­nen skal sik­re et Start-opp­rykk til elite­se­ri­en sei­ne­re i år.

●● De nye ei­er­ne har i til­legg sig­na­li­sert at de vil bru­ke tek­no­lo­gi, data og ana­ly­se som et bi­drag for å løf­te og pro­fe­sjo­na­li­se­re Start. Det blir spen­nen­de å se hva det in­ne­bæ­rer i prak­sis. An­ta­ke­lig kom­mer det til å bru­kes både på over­gangs­mar­ke­det og i mar­keds­ar­beid. På beg­ge om­rå­der har klub­ben sto­re for­bed­rings­mu­lig­he­ter.

●● Det har de også på det som kan­skje blir al­ler vik­tigst om det­te skal lyk­kes som et lang­sik­tig pro­sjekt: klub­bens ut­vik­lings­ar­beid. Hvor­dan kan klub­ben løf­te kva­li­te­ten på spil­ler­ne som er klub­bens fram­tid?

●● For Start må, i enda større grad enn tid­li­ge­re, kla­re å ut­vik­le sine egne spil­le­re til top­pen i norsk fot­ball. Det er alt­for få sør­len­din­ger som har satt Start på kar­tet de sis­te ti åre­ne – da me­ner jeg spil­le­re som har gått gra­de­ne og blitt pro­fi­ler på elite­se­rie­nivå.

●● I Stabæk sit­ter det en sør­landsk eks­pert på både ta­lent­ar­beid og på over­gangs­mar­ke­det. In­ge André Olsen er, og har vært, Starts første­valg i rol­len som sports­lig leder. Alt ty­der på at han en­de­lig sier ja.

●● Kla­rer Start å lan­de ham me­ner jeg et av de vik­tigs­te val­ge­ne al­le­re­de er tatt.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Styre­le­der Chris­top­her Lange­land og ad­mi­nis­te­ren­de di­rek­tø Even Brands­dal i Start En Drøm AS, her på ta­ket av Lange­lands kon­tor­lo­ka­ler på Tan­gen i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.