Hus­hovd sik­ter fort­satt høyt

Da det nors­ke syk­ke­li­ko­net be­gyn­te å snak­ke om å star­te et norsk syk­kel­lag på øvers­te nivå, var det noen som lo. Men Thor Hus­hovd job­ber fort­satt med sa­ken.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Han er man­nen som sam­men med god hjelp av blant and­re TV 2 har gjort Nor­ge til et syk­kel­land. Hus­hovd, ver­dens­mes­te­ren, spur­te­ren som var eks­pert på sla­ke mot­bak­ker, har over­ho­det ikke tenkt å la «Hva-var-det­jeg-sa»-fol­ket få det sis­te ord.

Han gikk høyt ut un­der Tour de Fran­ce for to år si­den og snak­ket til alle om å star­te et norsk syk­kel­lag på det øvers­te nivå. Et lag for norsk stolt­het i Tour de Fran­ce, Giro d’ita­lia og Vu­el­ta a Es­paña. Et lag som byg­ger videre på den sto­re syk­kel­in­ter­es­sen han selv var med å ska­pe. La­get skul­le etab­le­res og være klart det året Nor­ge skul­le ar­ran­ge­re VM på hjemme­bane i år.

Det gikk ikke. 2017 er her, og det er ikke noe norsk lag som kjø­rer i Tour de Fran­ce i år hel­ler.

– Jeg var litt vå­gal og gikk of­fen­sivt ut med pla­ne­ne om at jeg vil­le dan­ne et lag. Jeg viss­te at det var mu­lig­he­ter for å få det til. Men jeg måt­te ta ett steg til­ba­ke, sier Thor Hus­hovd.

Norsk lag blir det

Det ble ikke noe i første om­gang. Men det kom­mer et norsk lag, me­ner han. Det er bare snakk om tid.

– Jeg har fort­satt en drøm sam­men med fle­re and­re. Det hand­ler om å få star­tet et norsk World Tour-lag som kjø­rer Tour de Fran­ce hver som­mer, sier 39-årin­gen.

Dag Ot­to Lau­rit­zen, tid­li­ge­re syk­kel­proff, syk­kel­eks­pert og show­mann i TV 2, har fort­satt tro­en på at de skal være en mu­lig­het. Han er selv­føl­ge­lig til ste­de un­der årets Tour de Fran­ce som re­por­ter for TV 2. Han kjenner alle og ser ut til å kjen­ne stort sett alle som har an­tyd­ning til et navn i in­ter­na­sjo­nal syk­kel­sport.

– Jeg har tro­en på at det mes­te er mu­lig. Det umu­li­ge tar bare litt leng­re tid, sier han og sva­rer på klas­sisk Lau­rit­zen-vis.

gjø­re alt rik­tig

Thor Hus­hovd me­ner også at det umu­li­ge tar litt leng­re tid.

– Jeg har tro­en på at vi skal kla­re å få det til. Men det er en stor or­ga­ni­sa­sjon som skal byg­ges, og det er en fi­nan­sie­ring som skal på plass. Det hand­ler også om å byg- ge det opp rik­tig fra star­ten av slik at det blir et lang­tids­pro­sjekt og ikke noe som va­rer i tre år og så er det over, sier han.

Men han er klar på at en hel na­sjon må dra i sam­me ret­ning der­som det skal være mu­lig.

Det mang­let ikke på skep­ti­ke­re for to år si­den. Det er skep­ti­ke­re også i dag. Sør­afri­ka­ne­ren Douglas Ry­der har bygd opp Di­mension Data–team Qhu­be­ka sak­te fra et lag i syk­kel­spor­tens 3. di­vi­sjon til nå å være et lag på øvers­te nivå med Ed­vald Boas­son Ha­gen og Mark Ca­ven­dish på la­get.

– Det er knall­hardt å gå inn med et lag i øvers­te di­vi­sjon. Du vil tren­ge rundt 10 mil­lio­ner euro pluss (100-130 mil­lio­ner kro­ner) i en pe­rio­de på minst tre år. Jeg me­ner at Thor hel­ler bør byg­ge videre på det la­get han al­le­re­de har (Team Spare­ban­ken Sør–red. anm.)

Syk­kel­eks­pert Jo­han Kag­ge­stad er enig med Ry­der.

– Kan­skje skal man sti­le litt la­ve­re. Sat­se på et kon­ti­nen­tal­lag i første om­gang. Det er li­ke­vel gans­ke mye pen­ger som skal til. Men jeg me­ner jo at det bur­de være be­drif­ter som er sto­re nok i Nor­ge til å kun­ne støt­te et norsk lag. Det er in­gen idret­ter hvor spon­so­rer får så stor eks­po­ne­ring som i syk­kel, sier Kag­ge­stad.

Han fore­slår også å slå seg sam­men med et av de al­le­re­de ek­sis­te­ren­de la­ge­ne.

– Orica-scott fra Aust­ra­lia mang­ler jo spon­sor.

sti­ler kan­skje for høyt

Dag Ot­to Lau­rit­zen er hel­ler ikke uenig med Ry­der og Kag­ge­stad at man i første om­gang prø­ver å få et norsk lag opp på det nest øvers­te ni­vå­et først (kon­ti­nen­tal­lag).

– Det kan jo være at mu­lig­he­te­ne er til ste­de der­som han sat­ser litt la­ve­re. Han kan prø­ve seg på et lag som er un­der World Tour­nivå og ta ett steg av gan­gen, sier 60-årin­gen inn­imel­lom sta­di­ge av­bry­tel­ser for å hil­se på folk mel­lom lag­bus­se­ne i Ver­viers.

Di­mension Data-sje­fen er hel­ler in­gen til­hen­ger av at et nytt lag med mye pen­ger bare kan kjø­pe seg inn i den øvers­te di­vi­sjo­nen.

– Det li­ker jeg ikke uan­sett sport det er snakk om, sier Douglas Ry­der.

Un­der Tour de Fran­ce i fjor had­de han sam­ta­ler med Thor Hus­hovd. De kom selv­føl­ge­lig inn på lag­byg­ging.

– Jeg ga ham noen råd. Du må ha en drøm og en vi­sjon om hva du øns­ker å få til. Du må vite hvor­dan du skal byg­ge det­te la­get for å lyk­kes. Han er vel­kom­men til å få råd fra oss også i frem­ti­den.

Mer for­sik­tig Nå

Litt klok av ska­de har Thor Hus­hovd der­for den­ne gan­gen vært mer for­sik­tig med å for­tel­le om når han har syk­lis­ter på to hjul i det al­ler fi­nes­te syk­kel­sel­ska­pet.

– Om det blir 2019, 2020 el­ler se­ne­re kan jeg ikke si. Det får pro-

BOUSE / REUTERS / NTB SCANPIX FOTO: DENIS BALI-

Thor Hus­hovd i sine glans­da­ger da han vant den 13. etap­pen i Lour­des 15. juli 2011. Nå vil han byg­ge et norsk Tour de Fran­ce-lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.