Fær­re so­ner å hol­de styr på

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En vik­tig føl­ge av om­leg­gin­gen i ok­to­ber, er at det skal bli let­te­re å ori­en­te­re seg i til­bu­det. I Ag­der i dag er det svært man­ge so­ner og sat­ser. Iføl­ge AKT, som or­ga­ni­se­rer kol­lek­tiv­tra­fik­ken i re­gio­nen, har sjå­fø­re­ne 2,6 mil­lio­ner uli­ke kom­bi­na­sjo­ner på sine bil­lett­ma­ski­ner.

– Vi øns­ker å lage gode og enk­le løs­nin­ger. Da må vi for­enk­le sys­te­met og lage like løs­nin­ger i hver kom­mu­ne. Det må bli let­te­re å fin­ne fram til den bil­let­ten du skal ha, sier Tho­mas Ruud Jen­sen.

Pri­se­ne kom­mer til å være like over hele Ag­der. Det vil si at pri- sen øker med 30 kro­ner når man kjø­rer inn i en ny sone. Man be­ta­ler maks for seks so­ner (180 kro­ner).

En rap­port som Ag­der kollektivtrafikk fikk la­get i 2016, vis­te at rute­til­bu­det var den vik­tigs­te dri­ve­ren for om folk vil­le vel­ge bus­sen. Pris kom på sju­en­de plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.