Strand­væ­ret tar en pau­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Førs­te del av uka blir grå og til dels fuk­tig, iføl­ge vær­pro­gno­se­ne.

– Man­da­gen ser litt kje­de­lig ut. Det blir ikke så vold­somt vått, men grått med noe regn og yr. Det vil nok være lett regn i luf­ta hele da­gen, opp­ly­ser vakt­ha­ven­de me­teoro­log Ceci­lie Vil­lan­ger fra Storm­geo.

– Tirs­da­gen star­ter grått, men det kan klar­ne opp litt i Vest-ag­der. I Aust-ag­der vil det fort­satt være litt grått og vått. Mest sann­syn­lig blir det mind­re ned­bør tirs­dag enn man­dag.

Etter vakt­ha­ven­de me­teoro­log Kris­ten Gis­le­foss ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutts mo­dell å døm­me blir både man­dag, tirs­dag og ons­dag våte da­ger på Sør­lan­det.

– Den sis­te pro­gno­sen ty­der på at det dan­nes et slags le-lav- trykk på øst­si­den av fjell­om­rå­det, og da kan det bli en gans­ke våt dag ons­dag i Aust-ag­der, med regn og tor­den, sier Ceci­lie Vil­lan­ger.

I Vest-ag­der ser ons­da­gen noe bed­re ut, men det be­ror på hvor­dan lav­tryk­ket tref­fer.

De­ret­ter kan det bli et par ly­se­re da­ger fram mot hel­ga.

– Tors­dag og fre­dag ser lo­ven­de ut, da en høy­trykks­rygg kan kom­me over den sør­li­ge de­len av lan­det. Men nye lav­trykk­s­fron­ter ven­ter til hel­ga, mel­der Storm­geo-me­teoro­lo­gen.

Kol­le­ga­en på mot­satt side av Lang­fjel­la er enig:

– Det kan bli bed­re tors­dag og fre­dag, litt va­ria­belt lør­dag, og mer byge­vær søn­dag. Tors­dag og fre­dag bør det være rea­lis­tisk med tem­pe­ra­tu­rer opp i 20 gra­der, om ikke i fjære­stei­ne­ne, så litt inn i lan­det, sier Kris­ten Gis­le­foss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.