Har en bit av gam­mel by­mo­dell

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kris­tian­sand har in­gen by­mo­dell fra før. Tro­lig ble den for­ri­ge la­get på 1950-tal­let, en pe­rio­de da« sa­ne­ring s po­li­tik­ken» re­gjer­te og fle­re av by­ens tre­hus­kvar­ta­ler ble re­vet.

Der­med ble mo­del­len fort ut­da­tert. Men det fin­nes to biter igjen, som til­fel­dig­vis ble tatt vare på.

– Da jeg be­gyn­te i kom­mu­nen i 1990 var jeg nede på Tan­gen, der in­ge­ni­ør­ve­se­net had­de en gam­mel brak­ke som skul­le ri­ves. Der var det mye rot, blant an­net mo­del­ler av en­kel­te kvar­ta­ler i Kvad­ra­tu­ren, som lå slengt i en haug. Man­ge var i dår­lig stand og ble kas­tet, mens jeg tok vare på kvar- tal 7 og Domkirken, som lå der en­som og for­latt, be­ret­ter Ar­ne Bu­lie, kom­mu­nens plan- og byg­nings­sjef i pe­rio­den 1994–2000.

Fram til han ble pen­sjo­nert i 2013 var det ald­ri på tale å lage noen ny by­mo­dell.

– Det hand­let mer og mer om 3d-pro­gram­mer på data, der man fikk la­get per­spek­ti­ver av nye bygge­pro­sjek­ter, for­tel­ler Bu­lie.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Tid­li­ge­re plan- og byg­nings­sjef Ar­ne Bu­lie har to de­ler av Kris­tian­sands for­ri­ge by­mo­dell hjem­me på Eg. Her ses kvar­tal 7, med Do­mus-hjør­net i krys­set Vest­re Strand­gate og Hen­rik Wer­ge­lands­gate. Byg­nin­gen på hjør­net var den gang Karl Jo­hans Min­ne sko­le, re­vet i 1970.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.