FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Helse­di­rek­to­ra­tets kost­råd

● Ha et va­riert kosthold med mye grønn­sa­ker, frukt og bær, gro­ve korn­pro­duk­ter og fisk, og be­gren­se­de meng­der be­ar­bei­det kjøtt, rødt kjøtt, salt og suk­ker.

● Ha en god ba­lan­se mel­lom hvor mye ener­gi du får i deg gjen­nom mat og drik­ke, og hvor mye du for­bru­ker gjen­nom ak­ti­vi­tet.

● Spis minst fem por­sjo­ner grønn­sa­ker, frukt og bær hver dag.

● Spis gro­ve korn­pro­duk­ter hver dag.

● Spis fisk til mid­dag to til tre gan­ger i uken. Bruk også gjer­ne fisk som på­legg.

● Velg ma­gert kjøtt og mag­re kjøtt­pro­duk­ter. Be­grens meng­den be­ar­bei­det kjøtt og rødt kjøtt.

● La mag­re mei­eri­pro­duk­ter være en del av det dag­li­ge kost­hol­det.

● Velg mat­ol­jer, fly­ten­de mar­ga­rin og myk mar­ga­rin, frem­for hard mar­ga­rin og smør.

● Velg mat­va­rer med lite salt, og be­grens bru­ken av salt i mat­lag­ning og på ma­ten.

● Unn­gå mat og drik­ke med mye suk­ker til hver­dags.

● Velg vann som tørste­drikk.

● Vær fy­sisk ak­tiv i minst 30 mi­nut­ter hver dag.

Tips deg som vil spi­se mind­re kjøtt

● Prøv ut ve­ge­tar­pro­duk­te­ne til bu­tik­ke­ne

● Bruk blog­ger, koke­bø­ker og nett­si­der

● Ta det grad­vis. Prøv for ek­sem­pel kjøtt­fri man­dag og ve­get­ar­ta­co på en fre­dag i førs­te om­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.