Trygt for Liu å rei­se uten­lands

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

To uten­lands­ke le­ger som har be­søkt kreft­syke Liu Xia­o­bo, sier det vil­le være trygt for ham å få be­hand­ling i ut­lan­det, slik han selv øns­ker.

Liu fikk lør­dag be­søk av en tysk og en ame­ri­kansk kreft­spe­sia­list, og iføl­ge fa­mi­lie­med­lem­mer som var til ste­de, be­kref­tet han over­for dem at han øns­ker å få rei­se til ut­lan­det for å få be­hand­ling. De to le­ge­ne sa i en presse­mel­ding etter be­sø­ket at syke­hu­se­ne de­res i Tysk­land og USA har ak­sep­tert å be­hand­le Liu, men at en eva­ku­e­ring bør skje så raskt som mu­lig. Le­ge­nes vur­de­ring står i klar kon­trast til ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter, som sier at Liu er for svak til at det vil­le være trygt for ham å leg­ge ut på en lang rei­se.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.